Byggnadens inomhusklimat

Många bostäder, arbetsplatser, skolor och daghem lider av problem med inomhusluften i någon grad. Fuktskador, bristfällig luftcirkulation och ämnen som frigörs från byggnadsmaterial har lett till att planerare, uppförare, ägare och användare av byggnader är tvungna att mer än tidigare fästa uppmärksamhet vid inomhusluften.

God planering tryggar ett sunt inomhusklimat

Utformningen av ett sunt inomhusklimat börjar med att man definierar målsättningarna med byggnadsprojektet. En kompetent utarbetad planeringshelhet, övervägda materialval, tillbörlig skötsel av byggnaden, underhåll och ändamålsenligt bruk av den, utgör väsentliga faktorer för inomhusklimatet.

Då man effektiverar byggnaders energiförbrukning måste man alltid försäkra sig om att inomhusluftens kvalitet är tryggad. Energibesparing och sunt inomhusklimat ska följas åt.

För att konstatera och åtgärda hälsoskador och sjukdomar som har uppstått på grund av dålig inomhusluft krävs gedigen sakkunskap i medicin och hälsovård. Det är nödvändigt att man hittar orsakerna till problemen och reparerar skadorna. Det viktigaste är att sträva efter att undvika eventuella problem redan i förväg. (Källa: Miljöministeriets webbsida)