Offentlig upphandling

Vid offentlig upphandling bör man följa bestämmelser som reglerar bland annat de olika skedena i konkurrensutsättningen, uppsättande av anbudsdokumenten, annonsering om upphandling och underskrivande av upphandlingskontrakten.

Lagstiftningen om offentlig upphandling och koncessioner tillämpas endast på arrangemang som uppfyller definitionen av ett offentligt upphandlingskontrakt eller en offentlig koncession. Offentlig upphandling kan särskiljas från övrig upphandling genom att upphandlarna är upphandlande enheter som avses i lagen, dvs. statens, kommunernas och samkommunernas myndigheter, evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan samt deras församlingar och övriga myndigheter, statens affärsverk, offentligrättsliga organ och
upphandlare som för upphandlingen har fått understöd av en upphandlande enhet till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde.

Upphandlingslagstiftningen har som mål att effektivisera användningen av allmänna medel, främja innovativ och hållbar upphandling av hög kvalitet och garantera lika möjligheter för företag och andra sammanslutningar att erbjuda varor, tjänster och byggentreprenader vid anbudsförfaranden för offentlig upphandling.

Mera information hittar du här: