Kompetenser och säkerhetskort

FISE-kompetenser

FISE är ett inom byggnads-, VVS- och fastighetsbranschen verkande företag, som koncentrerar sig på att fastställa personkompetenser och utveckla dem. FISE upprätthåller ett kompetensregister. FISE är av byggnads- och fastighetsbranschen år 2003 grundat ideellt företag, vars syfte är att förbättrar byggandets kvalitet, att främja utvecklingen av personerna inom byggbranschen samt att producera uniform information till branschen gällande personkompetenser.

De flesta kompetenserna inom FISE är frivilliga. Men en del byggherrar kräver FISE-kompetens av de personer som jobbar inom byggprojektet. FISE konstaterar kompetenser för projekterare, arbetsledare, byggherrar, kontrollanter, upprättare av energicertifikat och konditionsgranskare med kunskap om fuktskador.

Beviljare: FISE, www.fise.fi
Giltighetstid 7 år

 

Kylkompetenser

Statsrådets förordning (766/2016) om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet trädde i kraft 19.9.2016. Kompetenskraven gäller installation, underhåll, service, reparation, nedmontering eller läckagekontroll av anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ozonnedbrytande ämnen samt tillvaratagande av sådana ämnen.
Kompetens enligt förordningen krävs endast i sådan installations- och underhållsverksamhet som omfattar koppling eller öppnande av kyl- eller gaskretsar. Kompetenskraven omfattar bl.a. kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanordningar.

Mera info:

 

Asbestrivningsarbete

Du bör ha särskild behörighet för att utföra asbestrivning. Behörigheten beviljas av regionalförvaltningsverket. Alla som arbetar med asbestrivning, både arbetsledning och arbetstagare ska ha avlagt del 46 Asbestrivning som ingår i Yrkesexamen för husbyggnadsbranschen. I utbildningen ingår studier i asbestens egenskaper och hälsorisker, nödvändiga skyddsåtgärder och rivningsteknik. Dessutom ingår övningar i praktiskt rivningsarbete.
Arbetstagare som genomför asbestrivningsarbeten ska i sitt yrke anmälas till registret över personer som utsätts för cancerframkallande ämnen.

Läs mer på

 

Elarbetssäkerhet

För utförare av elarbeten finns krav på yrkeskompetens som regleras i lag. Montering och reparation av alla fasta elinstallationer (elanläggningar) förutsätter s.k. elentreprenörsbehörighet (behörighet att utföra elarbeten). Kraven gäller även reparation av elmateriel. Inom elbranschen får en icke yrkeskunnig endast utföra vissa enkla arbeten, såsom säkringsbyte samt koppling och reparation av enfasiga förlängningskablar (s.k. lekmannaarbeten).
Läs mera på:

 

Trafiktillstånd och yrkeskompetensen för lastbilsförare

Transport av gods med motorfordon (bil eller traktor) kräver som huvudregel trafiktillstånd då en ersättning erläggs för transporten och fordonets eller fordonskombinationens största tillåtna totalmassa överskrider 2000 kg. Trafiktillståndet är ett pappersdokument som beviljas av NMT-centralen.
Enligt lagen behövs ett trafiktillstånd inte för transport av sådana material, maskiner eller anordningar som behövs för maskinentreprenad, byggande, installering av en maskin eller något annat motsvarande arbete, när fordonet körs av någon av dem som utför arbetet. Fordonets förare anses vara den som utför arbetet då han efter transporten blir kvar och utför något annat arbete med de produkter eller anordningar som han själv transporterat till byggplatsen.

Lagstiftningen om yrkeskompetensen för lastbilsförare förutsätter att förare som arbetar inom yrkesmässig trafik har yrkeskompetens.
Lagen berör personer som kör fordon som kräver körkort i kategori

  • C1 (Lastbilar och andra fordon vilkas totalmassa överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren)
  • C (Lastbilar och andra fordon med en totalmassa som överstiger 3 500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren, de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna kategori och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg)
  • LT (trafiktraktorer)

Mera info:

 

Olje- och gasbranschens kompetenser

Kompetenserna för personer som jobbar som ansvariga inom oljeuppvärmning eller inom gasinstallationsbranschen är obligatoriska. För att företag skall kunna jobba inom dessa områden bör det finnas i Tukes register (http://rekisterit.tukes.fi/sv/Urakoitsijat/Verksamhetsutovare/). Ett företag kan inte bli godkänd i registret utan att minst en som arbetar i företaget har personkompetensen.
Lämmitysenergiayhdistys arrangerar kurser och certifierar personer som jobbar med oljeuppvärmning eller inom gasinstallationsbranschen.

  • Oljeuppvärmningsbranschens ansvarspersoner
  • Gasinstallationsbranschen ansvarspersoner
  • Cisterngranskare

Mera info:

LEY (/SETI) erbjuder även Begränsad elbehörighet för värmeanläggningsinstallatör (S 3/R). Behörigheten är ikraft 5 år.

 

VALTTI-kort

Enligt lagen om arbetarskydd skall alla personer som rör sig på en byggarbetsplats ha ett personkort utrustat med namn, fotografi, skattenummer och arbetsgivarens uppgifter. VALTTI-kortpaketet är byggbranschens standardiserade lösning och paketet innehåller ett personkort samt ett NFC-kort.

VALTTI-smartkortet används som passerkort
Smartkortets information finns sparad i det elektroniska kortregistret. Kortet identifieras av en unik streckkod och en RFID-chip.

VALTTI-personkortet används synligt
Kortet är personligt, och fungerar som det obligatoriska personkortet alla personer som rör sig på en byggarbetsplats skall använda.

Beviljare: Suomen Tilaajavastuu Oy, https://www.veronumero.fi/sv/valtti-kort/
Giltighetstid: 5 år

Personkort kan beställas även av många andra företag och organisationer.

 

Arbetssäkerhetskort (työturvallisuuskortti)

Arbetssäkerhetskortet har utvecklats för att förbättra arbetssäkerheten på arbetsplatser. Arbetssäkerhetskortet är frivilligt men många företag kräver arbetssäkerhetskort av sina underleverantörers arbetstagare.

Arbetssäkerhetskursen tar 8h och den innehåller ett skriftligt prov.
Om du vill förnya kortet bör du gå en tilläggsutbildning på minst fyra timmar.
Mera info: https://www.tyoturvallisuuskortti.fi/

Beviljare: Godkända utbildaren
Giltighetstid: 5 år

 

Heta arbeten -kort (tulityökortti)

Om du utför heta arbeten på en tillfällig arbetsplats bör du ha ett ikraft varande kort för heta arbeten.
Av en person som övervakar heta arbeten förutsätts säkerhetsutbildning och ett ikraft varande heta arbeten –kort. Också den som ger tillstånd till heta arbeten ska ha ett ikraft varande heta arbeten –kort. Kortet gäller i hela Norden.
En heta arbeten –kurs räcker en dag.

Beviljare: Räddningsbranschens centralorganisation i Finland (SPEK), http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tulityot

Giltighetstid: 5 år

 

Vattenarbetskort (vesityökortti)

Hushålls- eller bassängvattenhygienisk kompetens ska visas med att man genomgår ett hushålls- eller bassängvattenhygienisk kompetenstest som upprätthålls av Valvira, som beviljar dem som med godkänt resultat presterat testet ett vattenarbetskort.

Personer som arbetar i anläggningar som levererar hushållsvatten, eller i simhallar och badanstalter eller motsvarande anläggningar, och utför åtgärder som påverkar hushålls- eller bassängvattnets kvalitet ska ha tillräckliga grundläggande kunskaper i bl.a. mikrobiologi och kemi, reningsteknik, hygien, driftövervakning och lagstiftning.

Beviljare: Valvira, https://www.valvira.fi/web/sv/miljo-och-halsa/halsoskydd/vattenarbetskort
Giltighetstid: 5 år

 

Förstahjälp-kort

På vissa arbetsplatser har man börjar kräva förstahjälp-kort.
På grundkursen i förstahjälp får du baskunskaper och –färdigheter för nödsituationer och olika sjukdoms- och olycksfall. I utbildningen får du också information om hälsa och hur du själv kan främja den. Efter att du avlagt förstahjälpkursen med godkänt vitsord får du Finlands Röda Kors kursintyg (FHjI), som gäller i tre år.

Fortsättningskursen i förstahjälp FHj 2 fördjupar och breddar de färdigheter som du fått på grundkursen. Dessutom ingår bland annat undersökning och vård av en skadad person och förfaringssätt då det finns många skadade. Kursen består främst av praktiska övningar. Du bör ha ett FHj1-intyg som är i kraft för att kunna delta i fortsättningskursen.

Mera info: https://www.rodakorset.fi/lar-dig-forsta-hjalpen