Avlopp

Husets avloppsvattnet kan ledas till det kommunala avloppssystemet, vattentjänstandelslagets avlopp eller fastighetens egna avloppsvattenbehandling.

Kommunal anslutning eller vattentjänstandelslagets avlopp

Om fastigheten är ansluten genom tomtavlopp till det kommunala eller vattentjänstandelslagets avloppsnät leds avloppsvattnet till vattentjänstverket för rengöring. Avloppsvattnet kan även ledas till en sluten tank, därifrån det körs vidare för rengöring.

Behandling av avloppsvatten per fastighet

Enligt lagen bör fastigheten ha ett behandlingssystem för avloppsvatten, med vilket det under normala förhållanden är möjligt att uppnå en tillräckligt effektiv reningsnivå. På områden som är känsliga för föroreningar, såsom stränder och grundvattenområden, kan kommunen förutsätta strängare reningsnivå.

Du kan läsa mera om avloppsvattenbehandling i glesbygden här.

I behandlingen av avloppsvatten per fastighet kan toalettavfallet behandlas separat eller tillsammans med det övriga avloppsvattnet, dvs. det s.k. gråa vattnet. De tre viktigaste metoderna för rening av avloppsvattnet per fastighet är markbädd, infiltration i marken och minireningsverk.

Infiltration i marken

Infiltrationssystemet byggs genom att man gräver diken eller bäddar i vilkas botten man lägger makadam och infiltrationsrör. På bottnen av gropen uppstår på naturlig väg mikroorganismer. När avloppsvattnet filtreras genom det här biolagret, renas det.

Markbädd

Markbädden byggs genom att man gräver diken eller bäddar vilka fylls med lager av sand, grus och makadam. I markbädden bygger man två lager rör, spridningsrör och uppsamlingsrör. Markbädden isoleras från den underliggande marken med vattentätt material. Avloppsvattnet rengörs när det filtreras genom lagren av markbäddssand. I sanden uppstår mikroorganismer på samma sätt som i infiltrationsanläggningen. Det renade vattnet samlas upp i uppsamlingsrören och leds ut i terrängen eller i ett öppet dike. För att effektivera fosforreningen kan man till markbädden ansluta t.ex. ett filtreringsskikt som binder fosfor.

Minireningsverk

Minireningsverk är fabrikstillverkade anläggningar. Ett dylikt omfattar en försedimenteringsdel, den egentliga reningsdelen och eventuellt ett separat fosforavskiljningssystem. Rengöringen fungerar i allmänhet så, att organiskt material och kväve avlägsnas under en biologisk process och fosforn avlägsnas med hjälp av utfällningskemikalier. Detta kallas biologisk-kemisk rening. Huvudtyperna av minireningsverk är biologiska filter, biorotorer och reningsverk med aktivslam. Minireningsverken är inte lämpliga för byggnader som används endast en del av året.