Fastighetsskötselns betydelse för hindrande av Coronavirusets spridning

Europeiska VVS-föreningarnas förbund REHVA har publicerat en sammanfattning (REHVA guidance document) om hur Coronaviruset (SARS-CoV2) kan sprida sig och hur man hindrar det i byggnader samt öppnat en webbsida om Coronaviruset (COVID-19 guidance webpage). Websidan uppdateras aktivt.

REHVA har nu specificerat anvisningarna. Fastän man i WHO:s vetenskapliga sammanfattning 29.3.2020 anser att spridning av viruset via luften inte är av betydelse, förutom då man sköter patienter, finns det allt mer bevis för att luftsmitta är möjligt även i andra situationer. REHVA:s anvisningar utgår från det att även en liten risk bör beaktas. Att undvika närkontakt och en ha god handhygien är dock primära åtgärderna i att förebygga spridning.

I specifikationerna av REHVA:s anvisningar har man ingripit speciellt läckagen i roterande värmeväxlare, som kan vara t.o.m. 20 % av tilluftflödet. I Finland förekommer denna typ av läckage inte just alls, i motsats till övriga Europa, eftersom man hos oss har som praxis att ha högre tryck på värmeväxlarens tilluftsida. REHVA:s anvisningar behöver inte följas i detta avseende i Finland, förutsatt att tilluftssidans tryck verkligen är större än frånluftsidans.

Användning av kontinuerlig (24/7) ventilation kan vara en överdimensionerad säkerhetsåtgärd. Ventilationen spelar dock en central roll i avlägsnande av eventuella virus i inneluften, varför effektiv ventilation är viktig. Med att förlänga ventilationens gångtider med två timmar före och två timmar efter byggnadens användning kan man i Finland, med byggnader som generellt har effektiv ventilation, normalt avlägsna föroreningarna från utrymmet. Rengöring av utrymmen är viktigt för att undvika spridning av virus.

I rapporten går man först igenom virusets spridningsvägar

 1. I kontaktsmitta kan viruset spridas via ytor från en person till en annan via beröring, viruset kan leva på ytor flera dygn.
 2. Droppsmitta, via att en sjuk person sprider droppar då hen nyser, hostar eller talar. Dropparna sprider sig endast 1–2 meter, varefter även vattnet i dem avdunstat.
 3. Viruset som blir kvar kan spridas som sådant eller fastna på partiklar i luften och spridas med dem. Man är ännu osäker på betydelsen av luftsmitta, men under SARS-epidemin var betydelsen signifikant.
 4. Än så länge har betydelsen av droppar som uppstår vid spolning av WC inte beaktats. De var en signifikant smittväg under SARS-epidemin, men har inte konstaterats i samband med Covid-19 epidemin, åtminstone ännu.

REHVA: s sammanfattning gäller särskilt virus som rör sig med luftströmmar. I sammanfattningen lyfts följande aspekter upp, gällande spridningen av Corona-viruset, som berör fastighetsanvändningen:

 • tillräcklig kontinuerlig ventilation 24/7 minskar exponeringen, men även ”sköljning” av utrymme i några timmar kan ha samma effekt, då man även skött om städning
 • så mycket utomhusluft som möjligt till ventilationen
 • ingen cirkulationsluft
 • fönstervädring kan användas för att öka ventilationen, speciellt i byggnader med självdragsventilation
 • luftfuktigheten påverkar inte viruset, fuktigheten kommer endast att bromsa viruset när relativ luftfuktighet överstiger 80 %
 • rumstemperaturen är irrelevant, temperaturen påverkar viruset först när temperaturen är över 30 °C
 • låg luftfuktighet minskar andningsvägarnas resistens mot viruset, men det finns inget behov av luftfuktighetskontroll
 • undvik regenerativ värmeåtervinning under epidemin på grund av eventuella läckor, ifall frånluftsidans tryck är större än tilluftsidans
 • rengöring av kanaler är inte relevant för spridningen av viruset (små partiklar rör sig med luft och fastnar inte på ytor)
 • ventilationssystemets filter har inte betydelse för spridning av viruset (partikelstorlek 80-160 nm), filtrering av uteluft har ingen betydelse då uteluft inte är en källa för virus
 • med rumsspecifika luftrenare kan man påverka viruskoncentrationen i rumsluften, förutsatt att filtret är av HEPA-nivå

Text skriven av emeritusprofessor Olli Seppänen (översättning till svenska: Siru Lönnqvist).
Texten uppdaterad 1.4.2020.