Lägenhetsspecifika vattenmätare ska i fortsättningen vara fjärravläsbara

De lägenhetsspecifika mätare för kallt och varmt vatten som installeras i nya byggnader (bygglov efter 23.11.2020) ska i fortsättningen vara fjärravläsbara. I gamla byggnader gäller kravet de mätare som installeras i samband med ett stambyte.

I nya flerbostadshus installeras i fortsättningen fjärravläsbara lägenhetsspecifika mätare för mätning av förbrukningen av både varmt och kallt vatten, och faktureringen för vatten baserar sig på den faktiska uppmätta förbrukningen. Miljöministeriet har gjort de ändringar som behövs i förordningen om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer (1047/2017), dvs. ”nya D1”. Kravet gäller byggnader för vilka det ansöks om bygglov efter det att förordningen har trätt i kraft, det vill säga efter den 23 november 2020.  Befintliga husbolag övergår till fakturering enligt förbrukning i takt med att lämpliga fjärravläsbara vattenmätare installeras i dem i samband med stambyte.

Genom ändringen av miljöministeriets förordning genomförs det krav på fjärravläsbarhet för konsumentspecifika vattenmätare som förutsätts i ändringen av EU:s energieffektivitetsdirektiv.
I byggnadsbestämmelserna infördes det redan 2011, för nya byggnader, krav på installering av vattenmätare som mäter den lägenhetsspecifika vattenförbrukningen, och motsvarande krav i samband med stambyte infördes 2013. Däremot har det tidigare inte föreskrivits om användning av vattenmätare för mätning av förbrukningen och fakturering enligt förbrukning.

Vid sitt sammanträde den 12 november 2020 föreslog regeringen de ändringar i energieffektivitetslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om hyra av bostadslägenhet, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, aravabegränsningslagen och lagen om bostadsrättsbostäder som EU:s energieffektivitetsdirektiv förutsätter. Republikens president stadfäste lagarna vid föredragningen den 13 november 2020.

I förordningen om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer (1047/2017) ändrades §10 som behandlar vattenmätare. Nu står det så här:

10 § Vattenmätare
Vattenmätaren i en fastighet ska placeras i ett utrymme där den enkelt kan installeras, avläsas och underhållas samt där den är skyddad mot frysning.
I en byggnad ska det finnas lägenhetsspecifika vattenmätare för mätning av det kall- och varmvatten som leds till en lägenhet så att det är möjligt att använda den vattenförbrukning som anges av mätarna som underlag för fakturering. De lägenhetsspecifika vattenmätarna ska vara fjärravläsbara. De lägenhetsspecifika vattenmätarna ska placeras i ett utrymme där de enkelt kan installeras, underhållas och avläsas

Du hittar mer info här: