OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har varit obligatoriskt i Sverige sedan 1991, det vill säga 30 år. Syftet med OVK är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras regelbundet, i de flesta byggnader, av en certifierad kontrollant. OVK krävs inte för småhus.

Det är byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs. Ägaren väljer en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad. På Boverkets sida finns en förteckning över certifierade kontrollanter, informationen kommer direkt från certifieringsorganen till Boverkets förteckning. Sammanlagt finns nästa 1 700 certifierade funktionskontrollanter.

OVK ska göras regelbundet

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). Efter det skall det i de flesta byggnader utföras OVK regelbundet, var tredje eller sjätte år (återkommande besiktning). Intervallet är tre år till exempel för skolor och vårdlokaler, oavsett ventilationssystem och för flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader som har FT-ventilation (fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda) eller FTX-ventilation (FT-ventilation med värmeåtervinning). Det längre intervallet på sex år gäller för till exempel flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader som har självdragsventilation, F-ventilation (fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda) eller FX-ventilation (F-ventilation med värmeåtervinning). I en- och tvåbostadshus med FX-, FT- eller FTX-ventilation bör OVK utföras även med sex års intervall.

Certifierade kontrollanter

Funktionskontrollanten skall vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Det finns två behörighetsnivåer för funktionskontrollanter, N och K. Vilken behörighet som krävs beror på vilken slags byggnad som ska kontrolleras och vilken typ av ventilationssystem som byggnaden har. För att bli certifierad kontrollansvarig krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften. En person som saknar formell teoretisk utbildning men har minst tio års erfarenhet kan ändå bli certifierad. Dessutom skall man ha god kunskap om bland annat plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR), europeiska konstruktionsstandarder (EKS) och kontrollplaner. Så vem som helst kan inte utföra OVK.

Funktionskontrollens innehåll

Vid varje OVK ska det kontrolleras att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden, att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga och att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett. Det finns väldigt exakta anvisningar om vad allt som bör beaktas.

Vid den första besiktningen skall utöver detta kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande regelbundna besiktningarna ska funktionskontrollanten kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.

Kontrollanten skall dessutom undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet, men inte medför ett försämrat inomhusklimat. Byggnadens ägare får sedan bestämma om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Efter besiktningen

Funktionskontrollanten skall skriva ett protokoll över varje utförd besiktning, som redovisar resultatet. Eventuella fel och brister i ventilationen skall antecknas i protokollet, som kontrollanten undertecknar. Kontrollanten skall lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden. Dessutom skall kontrollanten utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, inklusive datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sedan sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Om det upptäcks fel och brister vid OVK ska byggnadens ägare se till att dessa åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Kraven finns i svenska bygglagstiftningen.

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn

Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter gällande OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna. Byggnadsnämnden får också förbjuda den som äger eller har nyttjanderätten till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnaden om den har brister som kan äventyra säkerheten hos dem som vistas i byggnaden.

Hur fungerar systemet

Forskningsinstitutet RISE undersökte 2016–2017 OVK i E2B2-projektet Moderniserad ventilationskontroll, som finansierades av Energimyndigheten. Studien visade att den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) rätt använd kan leda till ett bra inneklimat med låg energianvändning, men det finns tydliga brister i OVK. Man konstaterade att en godkänd OVK inte är någon garanti för att innemiljön är tillfredsställande. Energisparåtgärderna, som är en obligatorisk del inom OVK:n, utförs inte i den omfattning och nivå som lagen föreskriver. Många, främst OVK-kontrollanter skulle vilja att energisparåtgärderna lyftes ur OVK:n och istället inkluderas i energideklarationerna. Men trots bristerna är de allra flesta överens om att OVK:n är ett bra system och värt att bygga vidare på.

Ventilationskontroller även till Finland?

FINVAC har påbörjat ett projekt som berör ventilationsinspektioner/-kontroller. Projektet genomförs i samarbete med Metropolia, Sisäilmayhdistys ry, Suomen LVI-Liitto SuLVI ry och VVS Föreningen i Finland rf. Projektet finansieras av miljöministeriet. Syftet med projektet är att utvärdera alternativa inspektions- och kontrollförfaranden för ventilationssystem och på basen av utvärderingen utveckla, i samarbete med intressenter, ett förfarande som är lättare än en konditionsutredning för att säkerställa drift av ventilationssystem. Som ett resultat av projektet kommer det att publiceras en guide för genomförande av en inspektion av ventilationssystem samt en utredning över behovet av expertis hos de som utför inspektionen. Projektet fokuserar på kommunala byggnader, såsom utbildnings-, vård- och förvaltningsbyggnader. Syftet med regelbundna inspektioner är att förbättra befintliga ventilationssystems funktion och inomhusluftkvaliteten på lång sikt. I projektet kommer även att beaktas erfarenheterna från Sveriges OVK. Alla som vill kan anmäla sig till intressentgruppen på projektets webbsida