Understödet för avstående från oljeuppvärmning utökas

I årets första tilläggsbudgetproposition anvisas ett anslag på 10 miljoner euro för det understöd som beviljas småhusägare för att byta ut oljeuppvärmningssystemet mot en mer hållbar uppvärmningsform.

”Understödet som uppmuntrar till att minska utsläppen från uppvärmning blev en succé. Jag anser det vara viktigt att staten sporrar finländarna att vidta konkreta åtgärder för att minska utsläppen. Samtidigt stöder vi en rättvis omställning till en klimatneutral cirkulär ekonomi och skapar arbete runt om i Finland”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Syftet med det nya anslaget är att omkring 2 500 småhus ska konvertera från oljeuppvärmningssystem, vilket skulle minska koldioxidutsläppen inom ansvarsfördelningssektorn med cirka 14,5 kiloton per år och öka sysselsättningen med cirka 300 årsverken.

Sedan september 2020 har redan 10 850 småhusägare ansökt om understöd. Det sökta understödsbeloppet i de ansökningar som lämnats in till närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland överskrider redan nu de anslag på cirka 37,4 miljoner euro som tidigare reserverats för understödet.

5,2 miljoner euro har redan betalats ut – de positiva sysselsättningseffekterna börjar synas

På grund av den stora populariteten har det varit rusning vid behandlingen av ansökningar. Likväl har 4 502 sökande redan beviljats understöd. Endast 240 har fått ett negativt beslut. De vanligaste orsakerna till ett negativt beslut är att bytet av uppvärmningssystem har genomförts före tidsfristen enligt villkoren, den 1 juni 2020, eller att bostaden inte är bebodd året om.

Handläggningstiden är cirka 4–6 månader beroende på tidpunkten för inlämnandet av ansökan. Hittills har redan 1 318 personer som bor i småhus hunnit förverkliga sitt projekt och ansöka om utbetalning av understöd. Cirka 5,2 miljoner euro har betalats i understöd. Understödets positiva sysselsättningseffekter börjar redan synas. Luft-vattenvärmepumpsystem har varit det klart populäraste alternativet för ett nytt uppvärmningssystem. Värmepumpsbranshen har redan rapporterat rekordhög försäljning 2020.

Understöd kan beviljas för olika uppvärmningslösningar så länge det byggnadsspecifika uppvärmningssystemet inte använder fossila bränslen. Understöd beviljas till ett belopp av 4 000 euro när man i småhus övergår till fjärrvärme, jordvärme eller luft-vattenvärmepump. Andra uppvärmningsformer understöds med 2 500 euro.

Fördelning av understödsansökningar enligt den nya uppvärmningsformen (% av alla ansökningar) och genomsnittet av kostnaderna för projekten (euro) i februari 2021

  1. Luft-vattenvärmepumpsystem, 65 %, 10 804 euro
  2. Jordvärmepumpsystem, 21 %, 16 661 euro
  3. Fjärrvärme, 10 %, 8 114 euro
  4. Elektricitet, 2 %, 5 117 euro
  5. Annat, t.ex. flis, pellets och solenergi, 2 %, 8 158 euro.

Andra stödformer för att avstå från oljeuppvärmning

Om ett småhus med oljeuppvärmning har ett akut behov av att byta uppvärmningssystem, kan hushållsavdrag vara ett bra alternativ. Hushållsavdrag kan sökas kontinuerligt och år 2021 uppgår avdraget till högst 2 250 euro per person. Tillsammans med maken kan man få sammanlagt 4 500 euro i avdrag. Hushållsavdrag fås endast för arbetets andel.

Ett annat alternativ är att ansöka om energiunderstöd för bostadshus från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Energiunderstöd beviljas för många slags projekt som förbättrar energiprestandan, även för avstående från oljeuppvärmning. För att få understöd ska det till ansökan fogas en beräkning över E-talet, som beskriver byggnadens energiprestanda, för byggåret och efter reparationsåtgärderna. Vid ansökan om utbetalning intygas det genom ett energicertifikat att byggnadens energiprestanda har förbättrats minst enligt vad som krävs i villkoren. Handläggningstiden för ansökningarna om energiunderstöd är för tillfället 5–6 månader.

Läs mer

Kundbetjäning och rådgivning

 

(Miljöministeriets pressmeddelande 25.2.2021)