Rengöring och reglering sätter ventilationen i vinterskick

En korrekt fungerande ventilationen är viktig med avseende på såväl energieffektivitet som inomhusluftens kvalitet. Utöver rengöring och reglering av ventilationssystemet behövs en övergripande kontroll av systemet inklusive omfattande rapporter. Detta garanterar att det är behagligt att vistas i lokalerna – även under kalla vinterdagar.

Man bör komma ihåg fyra saker som är förknippade med ventilationen : underhåll och rengöring av ventilationsaggregat, rengöring av kanaler, korrekta inställningar i systemet samt anvisningar för användaren. När man iakttar god underhållspraxis har underhållet planerats med beaktande av byggnaden och de individuella egenskaperna för ventilationssystemet, som betjänar byggnaden. Underhållet utförs dessutom enligt ett förebyggande underhållsprogram och inte först när systemet har fått ett fel.

De som använder lokalerna ska ges bra anvisningar för hur till exempel de rumsspecifika regulatorerna ska användas eller vart man ska rapportera problem eller dålig inomhusluft”, påpekar experten Kirsi-Maaria Forssell på Motiva, statens bolag för hållbar utveckling.

Tydliga rumsspecifika anvisningar hjälper fastighetsunderhållet och fastighetsservicen att utreda problemen snabbare.

 

Förebyggande underhållsprogram är a och o

Ventilationsaggregaten ska underhållas i god tid enligt ett förebyggande underhållsprogram.

Enligt god underhållspraxis ska beställaren alltid få en rapport över underhållsåtgärderna. Av rapporten ska eventuella observerade fel eller risker att fel kan uppstå framgå så att beställaren kan planera erforderliga reparationsåtgärder på ett förutseende sätt. Tyvärr finns det stora brister i rapporteringen”, säger inomhusluftsexperten Markku Hyvärinen på Senatfastigheter.

När man beställer underhåll bör man beakta att byggnaderna och ventilationssystemen är individuella, så för att kunna beställa lämpligt underhåll för objektet måste man känna objektet ordentligt.

Till exempel kan man ge en allmän anvisning om att filter ska bytas minst två gånger om året, men i praktiken varierar nedsmutsningen av filtren avsevärt bl.a. beroende på var byggnaden är belägen och hur ventilationssystemen är igång”, tillägger Hyvärinen.

 

Luftflöden och tryckförhållanden ska kontrolleras i samband med rengöring

Ventilationskanalerna ska rengöras regelbundet. Samtidigt lönar det sig att kontrollera luftflödena och tryckförhållandena. När man rengör ventilationssystemet och balanserar luftflödena är det viktigt att se på helhetsbilden och beakta systemets funktion som helhet”, påpekar utvecklings- och projektchef Jesse Petäys på Ilmastointitohtorit Oy.

När man rengör systemet ska man kontrollera att komponenterna är täta och fungerar korrekt samt att ventilationsaggregaten överlag fungerar.

De vanligaste observationerna i samband med rengöring är läckage förbi filter, bristfällig funktion hos fläktar och dörrar som inte är täta. En annan anmärkningsvärd sak som man bör kontrollera i samband med rengöring är källorna till mineralfibrer i systemet. I regel finns dessa i ljudisoleringen för ventilationsaggregat och -kammare, ljuddämpare samt tilluftdon”, påpekar Petäys.

 

Ventilation efter behov

När man justerar in ventilationen borde man kontrollera att ventilationen startas tillräckligt tidigt, minst två timmar innan användarna anländer. I offentliga lokaler som skolor finns det också mycket annan användning än den egentliga, varför man regelbundet borde kontrollera att tidsprogrammen för ventilationen är aktuella.

Ventilationen ska motsvara användningen av lokalerna. Ett beklagligt vanligt problem är att man inte har ställt in ventilationen enligt ökade användarmängder eller då användningsändamålet för lokalerna ändrat. Det inte alltid möjligt att öka ventilationen och då måste man begränsa antalet användare”, påpekar verksamhetsledare Mervi Ahola på Sisäilmayhdistys.

Det lönar sig att regelbundet kontrollera fastighetsautomationens funktion. Till exempel beträffande ventilationens tidsprogram kan man med hjälp av fastighetsautomationens historikdata kontrollera att ventilationen faktiskt har fungerat enligt inställda tidsscheman”, påpekar ledande expert Harri Heinaro på Motiva Ab.

 

Kom ihåg vid underhåll

  • Kontrollera i samband med rengöringen att systemet är tätt och att rätta kanalmaterial används, samt överlag att systemet och betjäningsområdena är vettigt genomförda.
  • Kontrollera användningsändamålet för lokalerna i samband med injusteringen samt luftflödet som det ger upphov till och tidsstyrning. Luftflödena får inte var för små eller stora.
  • Kontrollera i samband med injusteringen av luftflöden vilket det minsta kanaltrycket är för de luftdon som justeras. Detta garanterar en tillräcklig sköljningsfunktion, vilket förebygger känslan av drag.
  • Framför allt för kylbafflars del är det viktigt med ett tillräckligt kanaltryck för att de ska fungera. Ofta är trycket för lågt, vilket gör att kyleffekten blir för låg.
  • Fäst vikt vid tryckskillnaden mellan utomhus- och inomhusluften när du utför injusteringen, så att byggnaden inte får övertryck, vilket kan leda till att fukt kondenserar i konstruktionerna, eller att undertrycket i byggnaden blir för stort, varvid systemet tar in behövlig ersättningsluft via läckande konstruktioner och samtidigt kommer det med luften in orenheter från konstruktionerna.
  • Om undertrycket är för stort och konstruktionerna läcker kan det även leda till att konstruktionerna blir våta, när kall luft vintertid kyler ner ytorna i konstruktionen och fukten i inomhusluften börjar kondensera i konstruktionen.
  • Ett vanligt problem vid injustering är även bristen på rutter för ersättnings- eller överluft, vilket avsevärt stör systemets funktion.
  • Kontrollera att fastighetsautomationen för ventilation och andra system fungerar med regelbundna kontroller.

 

 

Enligt skyldigheterna i energieffektivitetsdirektivet kommunicerar aktörerna i branschen via Kommunikationsforumet för husteknik för att förbättra energieffektiviteten i uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem. Motiva koordinerar forumets verksamhet.