Känner du till att K1 förnyats?

Publikationen K1, som innehåller föreskrifter och anvisningar för fjärrvärme i byggnader uppdaterades senaste år. Det är Finsk Energiindustri som utger anvisningarna. Största förändringen hänför sig till dimensioneringstemperaturen, som sänkts från 115 °C till 90 °C.

I K1/2021 definieras kraven för fjärrvärmeanläggningen i en byggnad, såväl beträffande planering, installation som anordningar. Publikationen utges endast på finska. Alla ändringar som gjorts i publikationen hänför sig till förändringen av dimensioneringsgrunden, det vill säga att framledningstemperaturen vintertid för fjärrvärme har sänkts från 115 °C till 90 °C.

Varför sänks temperaturerna?

Fjärrvärmeföretagen genomför för närvarande en enorm omvandling som syftar till att ge kunderna koldioxidneutral fjärrvärme tillförlitligt och förmånligt till 2030.

En sänkning av dimensioneringstemperaturen kommer att göra det möjligt att sänka fjärrvärmenätets drifttemperaturer i framtiden. Den lägre temperaturnivån i sin tur gör det möjligt att utnyttja spillvärme, värmepumpar och nya produktionsformer i stor skala. Samtidigt förbättras systemets energieffektivitet och mindre värmeförluster genereras.

Vid nybyggnation

Fjärrvärmecentralen skall dimensioneras enligt de nya lägre temperaturerna i fortsättningen. Värmecentraler enligt tidigare föreskrifter (K1 / 2020) kan dock i undantagsfall levereras, vilket avtalas om separat med den lokala värmeförsäljaren. Om en ny fjärrvärmecentral redan planerats och man fått pris på värmecentralen, är det inte ändamålsenligt att kräva att nya föreskrifterna skall följas, vilket kunde medföra ökade kostnader i såväl nybyggnation som vid byte av fjärrvärmecentral. Så fram till 1 september 2022 kan en fjärrvärmecentral enligt 2020 års föreskrifter användas i småhus. Införandet av nya föreskrifter bör övervägas från fall till fall, samtidigt som det inte finns anledning att fördröja införandet av de nya dimensioneringsgrunderna.

Värmecentraler som dimensionerats enligt de nya lägre temperaturerna fungerar också bra vid de högre temperaturerna som fortfarande används.

Förnyande av värmecentral

Fjärrvärmecentraler är inte eviga. Man räknar med en teknisk livslängd på 20-25 år för värmecentraler. Efter det fungerar värmecentralen inte längre på bästa möjliga sätt och risken att centralen går sönder och det blir värmedistributionsstörningar ökar. K1/2021 understryker vikten av planering och rätt dimensionering när den gamla fjärrvärmecentralen förnyas. Man kan inte kopiera uppgifterna från märkskylten på den gamla värmecentralen, utan man bör dimensionera nya värmecentralen på basen av det verkliga behovet. Det är även möjligt att det genomförts reparationer och renoveringar i byggnaden som ökat dess energieffektivitet. Den förbättrade energieffektiviteten kan medföra att det i värmesystemet inte längre behövs lika höga temperaturer som tidigare. Att i onödan förbereda sig på höga radiatornätverkstemperaturer eller överdimensionera anläggningen ökar investeringskostnaderna.

Nya servicemodeller

Tidigare har bostadsaktiebolagen typiskt sett ägt fastighetens fjärrvärmeutrustning och därmed även ansvarat för reparation och förnyelse av värmecentralen. Allt oftare erbjuder värmebolag även köp av anläggningar med servicemodell som alternativ, då är värmecentralen på tjänsteleverantörens ansvar, bostadsaktiebolaget betalar endast för tjänsten. Så innan man köper något är det en bra idé att ta reda på vilken upphandlings- och finansieringsmodell som är mest lämplig och lönsam just i den fastigheten.

 

Du hittar K1 på Finsk energiindustris webbsida.