Legionella

Legionella kan orsaka den allvarliga legionärssjukan hos människor. I Finland statistikförs i genomsnitt 30 fall per år. Legionellasmittan fås vanligtvis genom inandning av vattenaerosoler i duschen eller bubbelpoolen. Legionellabakterien smittar däremot inte genom att man dricker kontaminerat vatten.

För att bekämpa legionellabakterier är det bra om fastighetsägaren gör en riskbedömning av vattenkvaliteten i ledningarna. Bestämmelserna förpliktar till att göra en riskbedömning av byggnader där större antal människor kan exponeras för legionellarisker. Sådana byggnader är till exempel inkvarteringslokaler, allmänna badanläggningar, simhallar, utebad och bastur, serviceboende med heldygnsomsorg eller institutionsvård samt bäddavdelningar på sjukhus och hälsovårdscentraler.

Det är särskilt viktigt att se till att det varma tappvattnet hålls över 55 grader och det kalla under 20 grader. En tillräckligt hög temperatur på tappvarmvatten förhindrar tillväxten av legionella i vattenledningarna.

Till följd av revideringen av både hälsoskyddslagen (763/1994) och hushållsvattenförordningen (1352/2015) som trädde i kraft den 12 januari 2023 har man börjat fästa särskild uppmärksamhet vid legionellabakterier.

Valvira har publicerat en anvisning för kvalitetsmässig riskbedömning och förebyggande av förekomsten av legionellabakterier och bly i vatten. Problem orsakade av legionellabakterier kan vara vanligare än väntat, men bly är i regel inte ett liknande problem i Finland som det är i många centraleuropeiska länder.

Anvisningen med tillhörande blanketter har utarbetats uttryckligen för fastighetsägare för att de ska kunna bedöma och hantera hälsoriskerna i byggnadernas vattenanordningar särskilt i fråga om legionellabakterier.

I anvisningen beskrivs även de åtgärder som man kan vidta om de föreskrivna gränsvärdena för legionellabakterier eller blyhalten överskrids eller om man misstänker att de orsakar hälsorisker. Som bilagor till anvisningen finns en blankett för mätning av temperaturen för vatteninstallationer och en checklista för riskbedömning av en byggnads vatteninstallationer.

 

Du kan läsa mera om Legionella via länkarna under