Styrelsen är den som verkställer föreningens beslut. Enligt lagen har styrelsen ett gemensamt ansvar för sin verksamhet. Styrelsen ställs i efterhand till svars inför föreningsmötet, vilket är det högsta beslutande organet i föreningen. I den uppdaterade föreningslagen betonas också styrelsens ansvar för föreningens bokföring och medelsförvaltning.

Föreningsmötet godkänner styrelsens verksamhet genom att behandla årsberättelsen, bokslutet, verksamhetsgranskningsberättelsen samt genom att bevilja ansvarsfrihet.

Föreningsmötet skall dock inte besluta om ärenden som hör till styrelsen, som till exempel att anställa personal. Föreningsmötet har den beslutande makten i en förening medan styrelsen är den verkställande.

Styrelsemedlemmar, föreningens funktionärer och verksamhetsgranskare är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag har orsakat föreningen uppsåtligen eller av oaktsamhet. Se § 39 i Föreningslagen.

  • Styrelsen sammanträder på kallelse av verksamhetsledaren, ordförande eller viceordförande.
  • Ledamoten skall kontakta sin suppleant ifall hen inte själv har möjlighet att delta.
  • Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande och minst tre ledamöter är närvarande.
  • Vid lika antal röster avgör ordförandes röst.
  • Protokoll och material finns tillgängligt på Teams.
  • Föreningen namn tecknas av ordförande, viceordförande, ekonom, alltid två tillsammans. Styrelsen har befullmäktigat verksamhetsledaren att ensam teckna föreningens namn.
  • Styrelsemedlemmarna har rätt att få sina resekostnader ersatta som uppstår av deltagande i möten. Resor i samband med centralstyrelsens möten samt föreningsmöten ersätts mot kvitto eller om man använder egen bil får man km-ersättning, enligt skattestyrelsens beslut om skattefria ersättningar. Reseräkningsbotten som kan fyllas i finns på Teams. Övernattning och uppehälle betalas då centralstyrelsens möten eller föreningsmöten ordnas så, att en styrelsemedlem måste övernatta, detta inkluderar dock inte användning av minibar.
  • Styrelsen betalas inga mötesarvoden, men bjuds på mat vid föreningens julfest.
  • Styrelsen samlas till 2–4 fysiska möten per år, till exempel konstituerande möte samt ett höstmöte, resten av mötena hålls på distans (Teams).
  • Föreningen har en anställd, Siru Lönnqvist. Styrelsen är hennes förman och bestämmer hennes lön och arbetsvillkor.
  • Föreningen betalar arbetsersättning till redaktörer. Chefredaktören bestämmer belopp.
  • Föreningens placeringar förvaltas av Titanium Rahastoyhtiö Oy.
  • Föreningen har 7 bankkonton på Nordea, av vilka 2 används av centralstyret och 5 av lokalavdelningarna (NO, VA, VN, HF, ÖN). Siru har rätt att administrera kontorättigheter. Dessutom har föreningen ett konto på Handelbanken som används av Titanium för placeringstransaktioner.
  • Föreningen är delägare i Talotekniikka-Julkaisut Oy (5 aktier av 50) och Byggnads-, VVS- och fastighetsbranschens personkompetenser FISE Ab (10 aktier av 475).
  • Föreningen är medlem i FINVAC och Förbundsarenan.
  • Föreningens fakturering och bokföring sköts av verksamhetsledaren.
  • Föreningens webbsidor finns hos Oy Site Logic Ab.
  • Föreningens medlemsregister finns i molntjänsten Membra, som upprätthålls av Consilia Solutions Ab.
  • Föreningens e-postadresser kommer via Office365-tjänsten. Licensen för tjänsten betalas månatligen till Advania Finland Oy.
  • Utrymmen för föreningens kansli i Gamlas Helsingfors hyrs av Suomen LVI-Liitto SuLVI ry.