Godkänd av styrelsen 17.3.2022 varefter stadgan ersätter tidigare direktiv.

Denna ekonomistadga tillämpas, utöver vad lagstiftningen kräver, vid skötsel av ekonomin för VVS Föreningen i Finland rf.

Styrelsen för VVS Föreningen i Finland rf, som väljs av valmötet, ansvarar för föreningens ekonomi. Verksamhetsledaren har det praktiska ansvaret för ekonomin inom ramen för budgeten och ansvarar också för uppföljningen och rapporteringen till styrelsen.

Valmötet godkänner verksamhetsplan och budget.

Årsmötet godkänner årsberättelse och bokslut.

Inom ramen för godkänd verksamhetsplan och budget ansvarar styrelsen tillsammans för att ekonomin förverkligas enligt planerna.

Styrelsen besluter om betydande investeringar, lån och projektansökningar.

Verksamhetsledaren ansvarar för den löpande ekonomin, bokföringen och redovisningen samt uppgörande av ekonomiska rapporter i samråd med eventuell extern bokförare.

Bokföringen upprättas enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt som gör det möjligt att under året följa med hur medlen använts. Kostnadsställen används om finansiärerna kräver så.

Styrelsen anställer personal vid behov och besluter om principerna för personalens löner.

Vid inköp och beställningar gäller följande regler:

  • Verksamhetsledaren har rätt att beställa varor och tjänster upp till 5 000 euro.
  • Varor och tjänster över 3 000 euro ska också godkännas av ordförande före de betalas.
  • För inköp av varor och tjänster över 5 000 euro behandlas ärendet av styrelsen, detta gäller även leasingavtal och motsvarande där kostnaden uppnås över tid.

Ordförande signerar alla verifikat för att upprätthålla den interna övervakningen.

Verksamhetsledaren ansvarar för att ansökningar och redovisningar till olika finansiärer inlämnas.

Kontanta kassor handhas av personer utsedda av styrelsen. Under evenemang där kontanta pengar hanteras räknar och godkänner alltid två personer tillsammans innehållet i kontantkassan.

Verksamhetsledaren och ekonomen har kontorättigheter, både för att kunna fördela ansvaret men även för att upprätthålla den interna övervakningen.

Verksamhetsledaren ansvarar för upprätthållande av förteckningar över fast och lös egendom, värdepapper, fordringar, avtal, förbindelser och dylikt.

Föreningen för en kontinuerlig dialog med vald verksamhetsgranskare. De huvudsakliga principerna för ekonomiförvaltningen är öppenhet och transparens och att alla rapporter samt den bokföring som uppgörs ska vara lätt att tolka och ta till sig för styrelse, medlemmar, myndigheter och finansiärer.