Januari

Det är bra att gå igenom regelboken på årets första styrelsemöte i lokalavdelningen.

Senast 31 januari skall lokalavdelningen sända till info@vvsfinland.fi

  • Bokslutet för föregående år.Det kan vara gjort på Word, Excel eller för hand, det väsentliga är att det där bör framgå alla intäkter och utgifter lokalavdelningen haft under året. Lokalavdelningens siffror sätts in i föreningens bokslut, som centralstyrelsen är juridiskt ansvarig för, eftersom lokalavdelningarna inte är egna registrerade föreningar.
  • Verksamhetsberättelsen. I verksamhetsberättelsen bör finnas info om vem som suttit i styrelsen, vilka evenemang lokalavdelningen har arrangerat, ifall lokalavdelningen uppvaktat någon under året mm.

 

Februari-mars

Normalt brukar lokalavdelningen arrangera ett årsmöte inom februari-mars, där lokalavdelningens räkenskaper och verksamhet presenteras för lokalavdelningens medlemmarna.

September

Förslag till råd bör sändas till info@vvsfinland.fi senast 30 september. Den person som föreslår någon till råd bör förutom motivering även skriftligen ge information om personen han föreslår (så att det går att göra en kraschan på basen av informationen).

Lokalavdelningen skall arrangera valmöte. På valmötet väljs lokalavdelningens styrelse för följande år. Ofta kommer man även överens om vem man skall föreslå från lokalavdelningen till centralstyrelsen. Genast efter valmötet skall lokalavdelningen meddela kansliet valmötets beslut.

Eventuella ansökningar för föreningens silver- och guldmärke bör sändas till info@vvsfinland.fi senast 30 september.

 

Kallelser till lokalavdelningens möten och evenemang

Kansliet sänder ut kallelserna till medlemmar (epost/post) och hjälper gärna till att formulera kallelsen. Lokalavdelningen kan antigen själv göra kallelsen eller sända information för en kallelse (tid, plats, anmälningar, pris, betalas på plats/till konto mm.) till kansliet. Försök vara i god tid ute, det är inte alltid möjligt att få kallelsen utsänd samma dag.

Uppvaktningar

Lokalavdelningsrepresentanten i centralstyrelsen deltar i första hand på begravningen då en av föreningens hedersmedlemmar avlidit.

Lokalavdelningen sköter om uppvaktning vid aktiva medlemmars bemärkelsedagar.

Bidrag

Lokalavdelningen kan ansöka av centralstyrelsen bidrag, ifall lokalavdelningens egna medel inte räcker till för utbildning, kurser, möten och exkursioner max 40 €/person/dygn. En lokalavdelning kan dock beviljas högst 2 000 euro bidrag per år.

Resedygn tolkas lika som i Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar,

dvs. då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet med mer än 6 timmar, betalas bidraget för en dag till.

I ansökan bör framgå

  • Kostnader
  • Lokalavdelningens egen andel
  • Vad deltagarna betalar
  • Sponsorering
  • Summa som ansöks