Lösenordsskyddad: Valmöte 2019

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

0 comments

Berätta din åsikt!

Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) kräver att EU:s alla medlemsstater ska fastställa en långsiktig renoveringsstrategi till stöd för renovering av det nationella beståndet av bostadshus och byggnader som inte är …

0 comments

Känner du till kravet på läckagekontroll?

Stationära kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar och -kretsar som innehåller F-gas ska kontrolleras regelbundet. Det är anläggningens innehavare eller ägare som skall se till att detta blir gjort. Fluorerade växthusgaser (F-gaser) …

0 comments

Detta infopaket kan du inte missa

Höstens infoturné arrangeras av VSF i samarbete med Svenska Byggmästare- och Ingenjörs-förbundet YH i Finland. Kom och hör hur det nya bestämmelserna påverkat byggbranschen. På tillfället får du även höra …

0 comments

Infoturné 2019 fortsätter i september

VSF:s och Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finlands infoturné fortsätter nu på hösten. Kom och hör hur det nya bestämmelserna påverkat byggbranschen och om brandsäkerhet i byggnader. Pricka redan …

0 comments

Trevlig sommar!

Kansliet är stängt 24.6-2.8.2019. Vi önskar alla en trevlig sommar!

0 comments

Finland renoveringsstrategi under beredning

Senaste versionen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD, Energy Performance of Buildings Directive) godkändes i juni 2018, varefter Finland, likt alla andra EU:s medlemsländer, gavs 20 månader tid att införa …

0 comments

Infoturné 2019

VVS Föreningen i Finland arrangerar i samarbete med Svenska Byggmästare- och Ingenjörs-förbundet YH i Finland infotillfällen runt om i Svenskfinland angående byggbestämmelserna som trädde i kraft senaste år.     …

0 comments

Vilka VVS-produkter får användas i Finland?

Förr var svaret på denna fråga ganska enkel, de produkter som var typgodkända här i Finland och de vars funktionalitet under drift var känd. Idag är det inte lika lätt …

0 comments

God fortsättning på det nya året!

Vi har ett nytt verksamhetsår åter framför oss. Året för med sig några förändringar. Föreningen har en ny styrelseordförande, Patrik Flöjt. Patrik kommer från Norra lokalavdelningen. Han är ivrig över …

0 comments

God Jul och Gott Nytt År!

Föreningens kansli är stängt mellan jul och nyår (22.12.2018-3.1.2019).

0 comments

EU:s produktdatabas EPREL

För att man bättre skall hitta produktinformation och för att bättre kunna utöva marknadsövervakning utarbetas som bäst en produktdatabas. Det är obligatoriskt för alla leverantörer, det vill säga tillverkare och …

0 comments

Lyckad julfest

Föreningens traditionella julfest firades fredagen 14.12.2018 i Tekniskas salar i Helsingfors. Innan festen började hölls julmötet, där fyra nya medlemmar och en understödande medlem godkändes samt tackades föreningens avgående ordförande Rainer …

0 comments

Mycket intresse för inneluftfrågor på Omakoti-mässan

Sisäilmainfopiste – Inneluftinfo är branschföreningarnas gemensamma infokanal till konsumenter. I verksamheten deltar: Allergi-, Hud- och Astmaförbundet Andningsförbundet Asumisterveysliito AsTe Miljöministeriet Sisäilmayhdistys Social- och hälsovårdsministeriet Strålsäkerhetscentralen (STUK) VVS Föreningen i Finland …

0 comments

Styrelsen för år 2019 vald

Föreningens höst- och valmöte arrangerades i samband med FinnBuild-mässan i Helsingfors 12.10. Ca 50 medlemmar deltog på mötet där det slogs fast verksamhetsplan och budget för år 2019 samt valdes …

0 comments

Måste jag förnya mitt avloppsvattensystem?

Skyldigheten att behandla avloppsvatten gäller i regel alla fastigheter där det uppkommer hushållsavloppsvatten, såväl bostäder för permanent boende som fritidsbostäder. Fastigheterna inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde, ska anslutas till verkets avloppsnät, …

0 comments

Avlopp

Husets avloppsvattnet kan ledas till det kommunala avloppssystemet, vattentjänstandelslagets avlopp eller fastighetens egna avloppsvattenbehandling. Kommunal anslutning eller vattentjänstandelslagets avlopp Om fastigheten är ansluten genom tomtavlopp till det kommunala eller vattentjänstandelslagets …

0 comments

Vatten

Bostadens vatten kan ledas till fastigheten från kommunens vattenledning, vattentjänstandelslagets vattenledning eller från egen brunn. Kommunal vattenledning Den kommunala vattenledningen är den enklaste lösningen för hemmets vattenförsörjning på områden, där …

0 comments

Energieffektivitet

Byggnadernas energiförbrukning står för ca 30 % av Finlands växthusgasutsläpp. Därför är det viktigt att tänka på energieffektivitet både vid nybyggnation, reparation och renovering. Kraven på energiprestandan för nya byggnader …

0 comments

Ventilation

Ett ventilationssystem definieras genom hur luften avlägsnas från rummet och hur den ersättande luften, dvs. tilluften, kommer in. Det finns tre olika typer av ventilationssystem: självdrag, mekanisk frånluft och mekanisk till- och frånluft. …

0 comments

Styrning av byggande

Det är miljöministeriet som ansvarar för den allmänna styrningen och övervakningen av byggandet i Finland. Ministeriet bereder och utvecklar lagstiftning och andra bestämmelser som gäller byggande och upprätthåller byggbestämmelsesamlingen. I …

0 comments

Uppvärmning

Värmeproduktion och värmealstring Traditionellt har man med värmeproduktion avsett omvandlingen av den energi som binds vid bränslet till värme. Bränslet kan vara t.ex. naturgas, stenkol, torv, ved, olja eller biobränsle. …

0 comments

Värmefördelning

Värmefördelningssystemet överför värmen från värmeproduceringsanordningen till det egentliga användningsobjektet. Grundlösningar för värmefördelning och -avgivning är vattenburna eller elradiatorer eller golvvärme. Rumsvisa eluppvärmningsanordningar, såsom elradiatorer eller elkablar fungerar även som värmealstrare. …

0 comments

Byggbestämmelser

Finlands Byggbestämmelsesamling samt information om vad som är aktuellt inom bestämmelserna hittar du på miljöministeriets webbsidor. Här hittar du några nyttiga direktlänkar

0 comments

Anmälningar om byggande – uppgifter om entreprenader och arbetstagare

Den som beställer byggarbeten ska samla in uppgifter om byggentreprenaderna. Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet ska samla in uppgifter om arbetstagarna. Den som beställer ett byggarbete lämnar anmälan om entreprenader …

0 comments

Fukt och mögeltalko

Statsrådet beslöt den 24 februari 2009 att sätta igång åtgärdsprogrammet Fukt- och mögeltalko. Det var ett femårigt verksamhetsprogram med syftet att inleda en totalrenovering av byggnadsbeståndet i Finland genom att …

0 comments

Avloppsvattenhantering i glesbygden

Lagstiftningen som styr avloppsvattenhanteringen i glesbygden förändrades under våren 2017. Den uppdaterade miljöskyddslagen och den nya förordningen trädde i kraft 3.4.2017. Miljöskyddslagen innehåller minimikrav på reningen, uppgifter om hur kravet …

0 comments

Handböcker

Det finns en hel del nyttiga handböcker. Här har vi försökt samla en del av dem. Ventilation Flödestabeller till stöd för planeringen, som tidigare fanns som bilaga till D2, finns …

0 comments

Brunnar

Det naturliga grundvattnet i Finland har i allmänhet av god kvalité. Brunnsvattnet är grundvatten, som består av regn och smältvatten som absorberats av jordmånen. Vattnet har renats då det passerat …

0 comments

Energicertifikat

I Finland har det från och med år 2008 krävts energicertifikat för alla nya byggnader som uppförts, och från och med år 2009 har det krävts energicertifikat vid försäljning och …

0 comments

Värmepumpar

En värmepump distribuerar värmeenergi från låg temperatur till högre. För distributionen av värmeenergi behöver kompressorns pumparbete extern energi, i allmänhet elenergi. Värmekoefficienten (COP) beskriver värmepumpens effekt. Den berättar hur mycket …

0 comments

Ny registerbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas fr.o.m. 25.5.2018 i alla EU-länder. Även vi i VSF har vidtagit erforderliga åtgärder för att försäkra oss om att vi fyller …

0 comments

Vad har ändrat i bestämmelserna

Alla byggprojekt som påbörjats efter 1.1.2018 skall byggas enligt de nya förordningarna. Tidigare har Finlands byggbestämmelsesamlings delar (t.ex. D1 och D2) innehållit såväl föreskrifter som anvisningar och förklaringar. I praktiken …

0 comments

Robin Gottberg fortsätter som viceordförande

Föreningens höst- och valmöte arrangerades 3.11.2017 i Tallinn. På mötet godkändes verksamhetsplan samt budget för år 2018. Robin Gottberg fortsätter som viceordförande 2018-2019 och Peter Lindström, Patrik Flöjt och  Roland …

0 comments

Årsmöte på Mirka 25.4.2017

Föreningens årsmöte gick av stapeln 25.4.2017 på Mirka i Jeppo. Efter behandling av föreningens verksamhet och ekonomi 2016 hade medlemmarna möjlighet att bekanta sig med Mirkas utbildningscentrum samt värmelösningar, biokraftverket …

0 comments

Kompetenser och säkerhetskort

FISE-kompetenser FISE är ett inom byggnads-, VVS- och fastighetsbranschen verkande företag, som koncentrerar sig på att fastställa personkompetenser och utveckla dem. FISE upprätthåller ett kompetensregister. FISE är av byggnads- och …

0 comments

Byggnadens inomhusklimat

Många bostäder, arbetsplatser, skolor och daghem lider av problem med inomhusluften i någon grad. Fuktskador, bristfällig luftcirkulation och ämnen som frigörs från byggnadsmaterial har lett till att planerare, uppförare, ägare …

0 comments

CE-märkning av byggprodukter

EU:s byggproduktförordning trädde i kraft i sin helhet den 1 juli 2013. Efter detta är CE-märkning obligatorisk för alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller för vilka det …

0 comments

Offentlig upphandling

Vid offentlig upphandling bör man följa bestämmelser som reglerar bland annat de olika skedena i konkurrensutsättningen, uppsättande av anbudsdokumenten, annonsering om upphandling och underskrivande av upphandlingskontrakten. Lagstiftningen om offentlig upphandling …

0 comments

Upphävda byggbestämmelser

Ibland behöver man veta vad det stod i byggbestämmelserna tidigare. Gamla, upphävda byggbestämmelser hittar du på miljöministeriets webbsida Upphävda byggbestämmelser

0 comments