§ 1 Föreningens namn och hemort

Föreningen namn är VVS Föreningen i Finland rf dess hemort är Helsingfors. Föreningen använder sig av förkortningen VSF.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att främja sina medlemmars tekniska, ekonomiska och allmänna kunskapsutveckling och arbeta för social samverkan inom föreningens verksamhetsområde.

Föreningens verksamhetsområde omfattar vatten-, värme-, ventilations-, styr- och regler-, kyl-, energi- och miljöteknik samt drift och underhåll.

§ 3 Språket

Föreningens officiella språk är svenska.

§ 4 Medlemskap

Medlem kan vara ordinarie medlem, senior medlem, junior medlem, understödande medlem eller hedersmedlem.

Till ordinarie medlem kan väljas person som är verksam inom föreningens verksamhetsområde.

Ordinarie medlem som fyllt 65 år eller tillhört föreningen i 35 år blir seniormedlem.

Till junior medlem kan inväljas person som bedriver studier inom föreningens verksamhetsområde. Junior medlem som avslutat eller avbrutit sina studier, kan av styrelsen beviljas ordinarie medlemskap.

Till understödande medlem kan registrerat samfund inväljas.

Till hedersmedlem kan föreningen, på förslag av styrelsen, kalla person som utfört ett särskilt förtjänstfullt arbete inom föreningen eller som på annat sätt i hög grad verkat för dess ändamål och syften.

Nya medlemmar godkänns av styrelsen.

Underlåter medlem att vid anfordran betala sin medlemsavgift två år i rad eller har medlem genom sitt beteende försvårat föreningens verksamhet, kan styrelsen utesluta medlem ur föreningen.

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, bör skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande. En medlem kan också utträda genom att vid föreningens möte anmäla detta för anteckning i protokollet, men är likväl skyldig att betala det löpande årets medlemsavgift.

Över föreningens medlemmar skall hållas förteckning.

§ 5 Avgifter

Ordinarie-, senior-, junior- och understödande medlem betalar till föreningen en medlemsavgift årligen, samt en eventuell anslutningsavgift.

Avgifternas storlek bestäms vid valmötet.

Hedersmedlem betalar ingen avgift.

Tidigare från medlemsavgift befriade ordinarie medlemmar behåller sina rättigheter.

Nedsatt medlemsavgift kan av styrelsen beviljas medlem då särskilt vägande skäl såsom arbetslöshet, föräldraskapsledighet eller ohälsa föreligger.

§ 6 Styrelse och tjänstemän

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Helsingfors.

Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare, ekonom och tre ledamöter.

Styrelsemedlemmarna väljs av valmötet för två år i gången sålunda att vartannat åt väljs ordförande, ekonom och en ledamot och vartannat år viceordförande och tre ledamöter.

Suppleanter för styrelsemedlemmarna väljs av valmötet för två år i gången sålunda att vartannat år väljs suppleant för viceordförande, ekonom och en ledamot och vartannat år för tre ledamöter.

Styrelsen utser inom sig sekreterare.

Avgår styrelsemedlem före mandattidens utgång, förrättas fyllnadsval vid följande föreningsmöte, och intar den då valda sin företrädares ställning beträffande mandattiden.

Styrelsen utser de övriga funktionärer den anser erforderliga för verksamheten.

Styrelsen kan tillsätta verksamhetsledare samt eventuella tjänstemän samt utfärdar instruktioner för dessa.

Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande och minst tre ledamöter är närvarande.

Vid lika antal röster avgör ordförandes röst.

Styrelsen äger bereda ärenden, som upptas till behandling vid föreningens möte, vidta erforderliga åtgärder enligt beslut av föreningsmöte, förvalta föreningens tillgångar och handha föreningens ekonomi.

Styrelsen sammanträder på kallelse av verksamhetsledaren, ordförande eller viceordförande.

§ 7 Teckning av föreningens namn

Föreningen namn tecknas av ordförande, viceordförande, ekonom, alltid två tillsammans. Styrelsen äger rätt att befullmäktiga styrelsemedlem eller verksamhetsledaren att var för sig teckna föreningens namn.

§ 8 Möten och kallelse till möte

Föreningen sammanträder:
a) till årsmöte inom perioden februari – maj
b) till valmöte inom perioden september – december
c) till extra möte, om styrelsen finner skäl därtill, eller då minst femton av föreningens medlemmar skriftligen påyrkar dess sammankallande, varvid möte bör sammankallas inom 30 dagar. Vid sådant möte kan endast på förhand uppgivna ärenden behandlas.

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast fjorton (14) dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post eller per e-post.

När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet.
Vid föreningsmöte förs protokoll, vilket justeras av mötesordföranden jämte vid mötet därtill utsedda två protokolljusterare.

§ 9 Årsmöte och valmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden upptas till behandling:
1) Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
2) Mötets stadgeenliga sammankallande.
3) Styrelsens berättelse över föreningen verksamhet och förvaltning.
4) Verksamhetsgranskarnas berättelse.
5) Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen samt verksamhetsledaren för föregående verksamhetsår.
6) Av styrelsen föreslagna ärenden.
7) Övriga ärenden.

Vid valmötet skall följande ärenden upptas till behandling:
1) Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare.
2) Mötets stadgeenliga sammankallande.
3) Val av funktionärer för påföljande två kalenderår enligt följande:
a) val av styrelsens ordförande eller viceordförande samt viceordförandes suppleant
b) val av styrelsens ekonom och en ledamot samt deras suppleanter eller val av tre ledamöter samt deras suppleanter
c) eventuella fyllnadsval
d) Val av funktionärer för påföljande kalenderår:
– två verksamhetsgranskare samt en suppleant
– tre medlemmar i den i § 10 nämnda valnämnden
e) val av eventuella andra funktionärer
4) Godkännande av verksamhetsplan och budget samt fastställande av medlemsavgifterna och eventuell anslutningsavgift för följande verksamhetsår.
5) Av styrelsen föreslagna ärenden.
6) Övriga ärenden.

§ 10 Valnämnd

De val som skall förrättas vid föreningen valmöte, förbereds av en valnämnd, bestående av fem medlemmar. Av dessa väljs tre av valmötet och två av styrelsen för följande verksamhetsår.

Som nämndens sammankallare och sekreterare utan rösträtt, fungerar verksamhetsledaren eller ordförande.

Endast ordinarie medlemmar, senior medlemmar och hedersmedlemmar kan väljas till medlem i styrelsen eller andra funktionärsposter.

Medlem som vill föreslå kandidat underrättar föreningens kansli eller ordförande skriftligen härom före den 1. september.

Valnämndens eget förslag och från medlem framfört förslag skall vara styrelsen tillhanda senast fjorton (14) dagar före valmötet.

Föreningens medlemmar har rätt att vid valtillfället föreslå andra än de av valnämnden uppställda kandidaterna.

§ 11 Räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall jämte styrelsens protokoll tjugoen (21) dagar före årsmötet tillsändas verksamhetsgranskarna, som senast fjorton (14) dagar före årsmötet till styrelsen ger en skriftlig verksamhetsgranskningsberättelse.

§ 12 Omröstning

Vid föreningsmöte avgörs ärenden, om inte i dessa stadgar annorlunda bestäms, med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst, utom vid personval, då lott avgör. Val förrättas med slutna sedlar såvida en röstberättigad mötesdeltagare så önskar.

§ 13 Rösträtt

Vid föreningens möten har endast ordinarie medlemmar, senior medlemmar och hedersmedlemmar rösträtt.

§ 14 Lokalavdelningar

Styrelsen kan besluta att det inom föreningen bildas lokalavdelningar. Lokalavdelningen har egen styrelse och verksamhetsbudget.

Varje medlem i föreningen som är bosatt inom lokalavdelningens verksamhetsområde, är medlem i denna utan erläggande av särskild medlemsavgift.

Styrelsen utfärdar instruktioner för lokalavdelningen.

Lokalavdelningens namn fastställs av föreningens styrelse.
Lokalavdelningen äger inte rätt att uppträda eller låta sig inregistreras som skild juridisk person.

§ 15 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar erfordras samtycke av tre fjärdedelar (¾) av de, vid mötet närvarande, röstberättigade medlemmarna. Sådan fråga kan en gång bordläggas av mötesordföranden eller minst två röstberättigade medlemmar. Om stadgeändring bör särskilt meddelas i möteskallelsen.

§ 16 Förslag till upplösning

Förslag om föreningens upplösning kan behandlas endast vid årsmöte och beslut därom fattas vid följande årsmöte, därest nio av tio (9/10) av de, vid sistnämnda möte, närvarande röstberättigade medlemmarna förenar sig härom.

§ 17 Upplösning

Upplöses föreningen, tillfaller alla dess tillgångar, dess lösa och fasta egendom den svenskspråkiga inregistrerade förening, stiftelse eller samfund med rättskapacitet, vars ändamål enligt omröstning närmast motsvarar bestämmelserna i § 2 och § 3 av dessa stadgar. Om sådan förening då ej finns överlämnas medlen till Svenska Kulturfonden för att användas för det i § 2 angivna ändamålet.

§ 18 Föreningslagen

I övrigt gäller lagen om föreningar till efterrättelse.

 

Godkända av föreningsmötet 1.11.2019. Registrerade av PRH 25.3.2020.