§1 Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är VVS Föreningen i Finland rf dess hemort är Helsingfors. Föreningen använder sig av förkortningen VSF.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att främja sina medlemmars tekniska, ekonomiska och allmänna kunskapsutveckling och arbeta för social samverkan inom föreningens verksamhetsområde.
Föreningens verksamhetsområde omfattar vatten-, värme-, ventilations-, styr- och regler-, kyl-, energi-, och miljöteknik samt drift och underhåll.

§ 3 Språket

Föreningens officiella språk är svenska.

§ 4 Medlemskap

Medlem kan vara ordinarie medlem, senior medlem, junior medlem, understödande medlem eller hedersmedlem.

Till ordinarie medlem kan väljas person som är verksam inom föreningens verksamhetsområde.

Ordinarie medlem som fyllt 65 år eller tillhört föreningen i 35 år blir senior medlem.

Till junior medlem kan inväljas person som bedriver studier inom föreningens verksamhetsområde. Junior medlem som avslutat eller avbrutit sina studier, kan av styrelsen beviljas ordinarie medlemskap.

Till understödande medlem kan registrerat samfund inväljas.

Till hedersmedlem kan föreningen, på förslag av styrelsen, kalla person som utfört ett särskilt förtjänstfullt arbete inom föreningen eller som på annat sätt i hög grad verkat för dess ändamål och syften.

För inval av ny medlem erfordras:

 • Att styrelsen enhälligt förordar invalet.
 • Att förslaget framläggs vid föreningens möte för godkännande.

Vägrar medlem att vid anfordran betala sin medlemsavgift, kan han/hon av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Har medlem genom sitt beteende försvårat föreningens verksamhet, skall frågan om hans/hennes uteslutande behandlas av styrelsen, vilken föredrar ärendet vid föreningens ordinarie möte.

För uteslutning fordras att minst 3/4 av de närvarande röstberättigade medlemmarna vid omröstning med slutna sedlar är ense om beslutet.

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, bör därom skriftligen anmäla hos styrelsen eller dess ordförande eller muntligen till föreningens protokoll, men är likväl skyldig att erlägga det löpande årets medlemsavgift.

Över föreningens medlemmar skall hållas förteckning.

§ 5 Avgifter

Ordinarie medlem, juniormedlem och understödande medlem betalar till föreningen en årsavgift samt eventuell anslutningsavgift.

Avgifternas storlek bestäms vid valmötet.

Seniormedlem betalar en avgift, som är hälften av den ordinarie medlemsavgiften.

Hedersmedlem betalar ingen avgift.

Tidigare från medlemsavgift befriade ordinarie medlemmar behåller sina rättigheter.

Nedsatt medlemsavgift kan av styrelsen beviljas medlem då särskilt vägande skäl såsom arbetslöshet, föräldraskapsledighet eller ohälsa föreligger.

§ 6 Styrelse och tjänstemän

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Helsingforts.

Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare, ekonom och tre ledamöter.

Styrelsemedlemmarna väljs av valmötet för två år i gången sålunda att vartannat år väljs ordförande, ekonom och en ledamot och vartannat år viceordförande och tre ledamöter.

Suppleanter för styrelsemedlemmarna väljs på valmötet.

Styrelsen utser inom sig sekreterare.

Avgår styrelsemedlem före mandattidens utgång, förrättas fyllnadsval vid följande föreningsmöte, och intar den då valde sin företrädares ställning beträffande mandattiden.

Styrelsen utser de övriga funktionärer den anser erforderliga för verksamheten.

Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande och minst tre ledamöter är närvarande.

Vid lika antal röster avgör ordförandes röst.

Styrelsen äger bereda ärenden, som upptas till behandling vid föreningens möte, vidta erforderliga åtgärder enligt beslut att föreningsmöte, förvalta föreningens tillgångar och handha föreningens ekonomi.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid förfall av honom av viceordförande.

§ 7 Teckning av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordföranden, viceordföranden, sekreteraren, alltid två tillsammans. Styrelsen äger rätt att befullmäktiga styrelsemedlem eller mågon av föreningens tjänstemän att var för sig teckna föreningens namn.

§ 8 Möten och kallelse till möte

Föreningen sammanträder:

 • till årsmöte inom perioden februari-maj
 • till valmöte inom perioden september-december
 • därutöver till minst två andra ordinarie möten, ett vartdera halvåret
 • till extra möte, om styrelsen finner skäl därtill, eller då minst femton av föreningens medlemmar skriftligen påyrkar dess sammankallande, varvid möte bör sammankallas inom 14 dagar. Vid sådant möte kan endast på förhand uppgivna ärenden behandlas.

Kallelse till möte skall av styrelsen utfärdas skriftligen minst 14 dagar före mötet:

Vid föreneingsmöte förs protokoll, vilket justeras av mötesordförande jämte vid mötet därtill utsedda två protokolljusterare.

§ 9 Årsmöte och valmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden upptas till behandling:

 1. Val av mötesordförande och sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare.
 2. Mötets stadgeenliga sammankallande.
 3. Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet och förvaltning.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående verksamhetsår.
 6. Av styrelsen föreslagna ärenden.
 7. Övriga ärenden.

Vid valmötet skall följande ärenden upptas till behandling:

 1. Val av mötesordförande och sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare.
 2. Mötets stadgeenliga sammankallande.
 3. Val av funktionärer för påföljande två kalenderår enligt följande:
  • Val av styrelsens ordförande eller viceordförandesamt deras suppleanter
  • Val av tre styrelsens ekonom och ledamöter samt deras suppleanter
  • Eventuella fyllnadsval
  • Val av funktionärer för påföljande kalenderår:
  • Val av eventuella andra funktionärer
  • Två revisorer samt suppleanter för dessa
  • Tre medlemmar i den i § 10 nämnda valnämnden
 4. Budgetförslag och fastställande av medlemsavgifterna och eventuell anslutningsavgift för följande verksamhetsår.
 5. Av styrelsen föreslagna ärenden.
 6. Övriga ärenden.

§ 10 Valnämnd

De val som skall förrättas vid föreningens valmöte, förbereds av en valnämnd, bestående av fem medlemmar. Av dessa väljs tre av valmötet och två av styrelsen för följande verksamhetsår.

Som nämndens sammankallare och sekreterare utan rösträtt, fungerar styrelsens sekreterare.

Endast ordinarie medlemmar, senior medlemmar och hedersmedlemmar kan väljas till medlem i styrelsen eller andra funktionärsposter.

Medlem som vill föreslå kandidat underrättar valnämnden skriftligen härom före den 1. september.

Valnämndens eget förslag och från medlemmarna framfört förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före valmötet.

Föreningens medlemmar har rätt att vid valtilfället föreslå andra än de av valnämnden uppställda kandidaterna.

Valnämnden skall samlas till minst två protokollförda möten.

§ 11 Räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall jämte styrelsens protokoll 21 dagar före årsmötet tillsändas revisorerna, som senast 14 dagar före årsmötet till styrelsen ger en skriftlig revisionsberättelse.

§ 12 Omröstning

Vid föreningsmöte avgörs ärenden, om inte i dessa stadgar annorlunda bestäms , med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid personval, då lott avgör. Val förrättas med slutna sedlar såvida en röstberättigad mötesdeltagare så önskar.

§ 13 Rösträtt

Vid föreningens möten har endast ordinarie medlemmar, senior medlemmar och hedersmedlemmar rösträtt.

§ 14 Lokalavdelningar

Styrelsen kan besluta att det inom föreningen bildas lokalavdelningar. Lokalavdelningen har egen styrelse och verksamhetsbudget.

Varje medlem i föreningen som är bosatt inom lokalavdelningens verksamhetsområde, är medlem i denna utan erläggande av särskild medlemsavgift.

Styrelsen utfärdar instruktioner för lokalavdelningen.

Lokalavdelningens namn fastställs av föreningens styrelse.

Lokalavdelningen äger inte rätt att uppträda eller låta sig inregistreras som skild juridisk person.

§ 15 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar erfordras samtycke av 3/4 av de , vid mötet närvarande, röstberättigade medlemmarna. Sådan fråga kan en gång bordläggas av ordföranden eller minst två röstberättigade medlemmar.

Om stadgeändring bör särskilt meddelas i möteskallelsen.

§ 16 Förslag till upplösning

Förslag om föreningens upplösning kan behandlas endast vid årsmöte och beslut därom fattas vid följande årsmöte, därest 9/10 av de , vid sistnämnda möte, närvarande röstberättigade medlemmarna förenar sig härom.

§ 17 Upplösning

Upplöses föreningen, tillfaller alla dess tillgångar, dess lösa och fasta egendom den svenskspråkiga inregistrerade förening, stiftelse eller samfund med rättskapacitet, vars ändamål enligt omröstning närmast motsvarar bestämmelserna i § 2 och § 3 av dessa stadgar. Om sådan förening då ej finns överlämnas medlen till Svenska Kulturfonden för att användas för det i § 2 angivna ändamålet.

§ 18 Föreningslagen

I övrigt gäller lagen om föreningar till efterrättelse.