Värmefördelning

Värmefördelningssystemet överför värmen från värmeproduceringsanordningen till det egentliga användningsobjektet. Grundlösningar för värmefördelning och -avgivning är vattenburna eller elradiatorer eller golvvärme. Rumsvisa eluppvärmningsanordningar, såsom elradiatorer eller elkablar fungerar även som värmealstrare.

Vattenburet system

I ett vattenburet system värms vattnet i en värmealstringsanordning och cirkuleras i rummen. Värmen avges i rummen via radiatorer, golv- eller takvärmeslingor. I vattenburna system kan värmekällan väljas i nya husprojekt och kan även senare bytas enligt de alternativ som står till buds. Vid alstringen av värme är det även möjligt att parallellt använda sig av olika värmekällor.
Temperaturen på det vatten som från ett vattenburet uppvärmningssystem leds till nätet regleras efter utomhustemperaturen. Ju kallare det är ute, desto varmare är vattnet som cirkuleras. I rummen finns dessutom termostat som mäter rumstemperaturen (i värmeradiatorerna en termostatförsedd radiatorventil), som reglerar radiatoreffekten enligt inomhustemperaturen.

Direkt elvärme

I direkt elvärme förenas såväl värmefördelnings- som värmealstringssystemet. Värmefördelningssättet kan vara golv-, tak-, radiator- eller fönstervärme eller någon kombination av dessa. I eluppvärmning per rum fungerar elradiatorernas egna termostater som reglage eller separata rums-, golv- eller kombinationstermostat. Rumstermostaten reglerar uppvärmningen efter rumstemperaturen. För uppvärmning av tappvatten behövs en separat beredare.

Luftburen värmefördelning (luftuppvärmning)

I luftuppvärmningssystem (kallas även ventilationsuppvärmning) används för värmefördelningen ett normalt till- och frånluftsventilationssystem med värmeåtervinning. I ventilationsaggregatet kan förutom värmeåtervinningsanordningen även finnas en värmepump. Tilluftströmmarna dimensioneras efter ventilationsbehovet. Den luft som blåses in i rummen värms först centralt i ventilationsaggregatet efter rådande utomhustemperatur till 15-40 °C. Det uppvärmningselement som finns i tilluftsdonet finjusterar inomhusluftens temperatur per rum. Ett luftuppvärmningssystem är speciellt lämpligt för nya lågenergi- och passivhus.
I ett luftburet golvvärmesystem cirkulerar den uppvärmda luften i ett slutet kanalnät i husgrunden. I en dylik lösning planeras hela husgrunden som en helhet.

Uppvärmning av våtutrymmen

I våtutrymmen, såsom badrum, är det bra att hålla värmen påslagen året om för att förebygga fuktskador. Våtutrymmenas uppvärmning sköts ofta med el- eller vattenburen golvvärme, varvid tvättrummets golv torkar snabbt och är behagligt för fötterna. Övriga uppvärmningssätt i våtutrymmen är vattenburen radiator och en cirkulationsradiator för varmt tappvatten, dvs. ett så kallat torkbatteri, som dock närmast är avsett att förkorta väntetiden på varmt tappvatten.