Styrning av byggande

Det är miljöministeriet som ansvarar för den allmänna styrningen och övervakningen av byggandet i Finland. Ministeriet bereder och utvecklar lagstiftning och andra bestämmelser som gäller byggande och upprätthåller byggbestämmelsesamlingen. I markanvändnings- och bygglagen finns de allmänna villkoren för och de väsentliga tekniska kraven på byggande, medan mera detaljerade bestämmelser om byggande utfärdas som förordningar. De väsentliga tekniska kraven gäller konstruktioners hållfasthet och stabilitet, brandsäkerhet, sunda byggnader, säkerhet vid användning, tillgänglighet, bullerskydd och ljudförhållanden samt energiprestanda.

Kommunen ansvarar för styrningen och övervakningen av byggandet inom sitt område. De kommunala byggnadstillsynsmyndigheterna sköter behandlingen av tillstånd som gäller byggande och tillsynen över byggnadsarbetet. Därtill sköter de tillsynen över den byggda miljön.

Kommunen ska utarbeta och godkänna en byggnadsordning där det meddelas sådana föreskrifter och anvisningar som förutsätts av de lokala förhållandena.

Byggande förutsätter i allmänhet ett av kommunen beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd, mera info hittar du bl.a. på sidan Bygglovsansökan (miljo.fi).