Kriterier för luftrenare

I och med coronapandemin har betydelsen av ett bra inneklimat fått allt större uppmärksamhet. Många lägger vikt vid hur ren den luft är som vi andas. Detta har ökat även efterfrågan på luftrenare. Nordiska forskare är oroliga att det på marknaden även finns aktörer som inte har helt rent mjöl i påsen och vill därför lyfta fram vilka saker man borde lägga vikt vid då man har för avsikt att skaffa en portabel luftrenare för renande av partiklar.

NVG, Nordic Ventilation Group, som består av nordiska forskare har publicerat kriterier för luftrenare för avlägsnande av partiklar på Scanvacs webbsida. Forskarna konstaterar att portabla luftrenare kan användas för att minska koncentrationen av partiklar i rumsluften. De kan också minska risken för infektioner på grund av patogener i inomhusluften, eftersom en betydande mängd viralt material sprids som små droppar eller torkade droppar, som beter sig som små luftburna partiklar. Dessa viruspartiklar kan avlägsnas från rumsluften med portabla luftrenare genom att cirkulera luften genom enheten. För att vara säker och effektiv måste luftrenaren uppfylla vissa prestandakriterier.

Professor emeritus Olli Seppänen, som varit med och producerat instruktionerna, konstaterar att de funktionella kriterierna för rumsluftrenare har utvecklats i nordiskt samarbete.
De är avsedda att hjälpa användarna att fatta beslut vid köp av luftrenare, så att luftrenarna verkligen får en positiv inverkan på luftkvaliteten. Man hoppas att de även ska styra leverantörer till att tillhandahålla tillförlitlig information om produkternas prestanda, säger Seppänen och fortsätter att instruktionerna även lämpar sig att användas vid rådgivningsarbete i patientorganisationer och vid val av rekommenderad utrustning.

Professor Alireza Afshari från Aalborg Universitet har även varit med och skrivit kriterierna. En luftrening är ett komplement till det befintliga ventilationssystemet och gör en viss nytta, men kan inte ersätta en dåligt fungerande ventilation, poängterar Afshari.

Val av luftrenare

Vid val av luftrenare bör man bland annat beakta ekvivalent luftflöde, ljud, energieffektivitet och generering av föroreningar, det vill säga de eventuella negativa effekter luftrenaren kan ha på inomhusluftkvaliteten, såsom ozongenerering. Luftrenaren måste naturligtvis även uppfylla alla myndighetskrav och vara godkänd ur elsäkerhetssynpunkt av Europeiska unionen eller nationella myndigheter. Data som visar enhetens säkra och effektiva prestanda måste erhållas från testning från tredje part och presenteras av ett certifieringsorgan från tredje part, som till exempel Eurovent Certita Certification.

CADR

Ekvivalenta luftflödet, mera bekant CADR (Clean Air Delivery Rate) är det luftflöde, fritt från specifika föroreningar, som luftrenaren tillför rummet. Det kan uppskattas som produkten av luftflödet genom enheten och enhetens avskiljningsgrad för en specifik förorening (vanligtvis partiklar). När det gäller avlägsnande av partiklar bedöms ofta partiklar i storleksintervallet 0,3–0,5 mikrometer.

Avskiljningsgraden beräknas som differensen mellan partikelkoncentrationerna i insugsluften och utblåsluften i relation till koncentrationen i insugsluften; alltså den andel av partiklarna som apparaten skiljer av.

CADR kan också anges för olika typer av föroreningar. Eurovent Certita Certification har identifierat följande föroreningar: partiklar med en storlek av 0,3 µm till 0,5 µm, partiklar av 1,0 µm till 2,0 µm, partiklar med en storlek av 3,0 µm till 5,0 µm storlek, Aceton, Acetaldehyd, Heptan, Toluen, Formaldehyd, Staphylococcus epidermidis, Aspergillus niger och Fel-D1 kattallergen.

CADR-effekten för den eller de enheter som placeras i rummet beror på hur stort uteluftflödet är för rummet. För att uppnå en meningsfull ytterligare minskning av viruspartiklar i inomhusluften bör CADR (uppmätt för partikelstorlek 0,3 – 0,5 µm) vara minst 2 gånger högre än uteluftflödet från ventilationssystemet. Denna CADR minskar koncentrationen av en förorening med cirka 70 procent. Det bör noteras att den totala borttransporten av en förorening beror på summan av CADR och uteluftflödet, vilket betyder att i väl ventilerade utrymmen (> 2 luftomsättningar per timme) blir den relativa effekten av luftrenare mindre.

Till exempel:
Om luftvolymen i rummet är 200 m3 och luftbyteshastighet 3 ACH måste effektiva CADR vara 2x3x200 m3/h = 1200 m3/h = 333 l/s eller mer.

För bostadsbruk rekommenderar svenska Astma- och Allergiförbundet CADR = 4 x luftbyteshastighet, så när luftbyteshastighet är 0,5 ACH ska CADR vara 4×0,5 ACH = 2 ACH.
I ett sovrum med en golvyta på 15 m2 och en rumshöjd på 2,7 m och en luftbyteshastigheten 0,5 ACH bör den effektiva tillförseln av ren luft (CADR) vara 4×2,7x15x0,5 = 81 m3/h = 22,5 l/s.

Den kombinerade effekten av ventilation och luftrenare på koncentrationen av föroreningar som genereras inomhus är summan av CADR och luftbyteshastighet.

Ljud

Ljudet som luftrenaren skapar uttrycks vanligtvis som ljudeffekt som genereras av enheten. Ljudnivån i rummet beror på ljudeffekten och de akustiska egenskaperna för rummet. Ljudeffekten för rengöringsenheten som körs med den effektiva hastigheten får inte orsaka för hög ljudnivå i rummet. Om ljudnivån är för hög kan användaren stänga av luftrenaren helt eller ställa den på en mindre effektiv hastighet. Ljudnivån är i ett typiskt rum några decibel lägre än enhetens ljudeffekt. Ljudnivån bör inte överstiga 30 dB(A) i sovrum, 35 dB(A) i vardagsrum, 35 dB(A) i enskilda kontor, 40 dB(A) i landskapskontor och 34 dB(A) i klassrum (Cat II i CEN 16798-1). De effektiva CADR- och ljudvärdena måste motsvara varandra. Ibland deklareras CADR med maximal hastighet på fläkten och ljudeffekt med lägre fläkthastighet, vilket inte ger en rättvisande bild.

Energieffektivitet

Uppgifter om luftrenarens energieffektivitet bör även finnas tillgängliga och definieras som luftflöde per elektrisk effekt, l/s per W eller m3/h per W. Eurovent Certita Certifications energieffektivitets klasser går från A (>13 m3/h/W) till E (<2 m3/h/W).

Placering

I prestandatestet placeras luftrenaren vanligtvis i mitten av testkammaren och en blandningsfläkt används för att få en enhetlig koncentration i testrummet. Om luftrenaren placeras i rummet så att luftströmmen hindras eller flöde från tillförsel till retur kortsluts kommer dess rengöringseffektivitet att minska. För att undvika detta måste luftrenaren placeras i ett rum så att möbler eller väggar inte stör det tänkta luftflödesmönstret.

Biprodukter

Om luftrenaren använder elektricitet i rengöringsprocessen som fotokatalys, elektrostatiskt filter, UV-A-lampa, UV-C-lampa och plasma / jonisering bör det också finnas en testrapport om nivåerna av ozon som genereras. Ozonnivåerna måste vara under 0,05 ppm i testrummet där luftrenarens CADR mäts. De uppmätta resultaten av potentiellt skadliga biprodukter bör vara tillgängliga vid en begäran. Det bör noteras att känsliga personer (t.ex. astmatiska och allergiska) kan få symtom med lägre än 0,05 ppm ozonkoncentration. Ozon är också en drivkraft för inomhuskemi. Ofta är produkterna från ozoninitierad kemi ett större hot mot människors hälsa än deras föregångare.

ASHRAE: s positionsdokument om luftrening drar slutsatsen att alla ozonutsläpp som är icke-triviala (utöver en trivial mängd som någon elektrisk enhet kan avge) kan utgöra en hälsorisk. Följaktligen bör apparater som använder ozons reaktivitet för luftrening inte användas i utrymmen där människor vistas och enheter som avger ozon som biprodukt vid användning bör användas med extrem försiktighet, om utsläppen inte är triviala och i bästa fall ersättas med icke-ozonavgivande alternativ. Annars finns det en potentiellt hög hälsorisk.

US Environmental Protection Agency (EPA) har dragit den slutsatsen att tillgängliga vetenskapliga bevis visar att ozon i allmänhet är ineffektivt vid kontroll av luftföroreningar inomhus i koncentrationer som inte överstiger folkhälsostandarder.

Användning

Luftrenaren ska användas med en hastighet som är lämplig för det rum där den är belägen. De flesta luftrenare samlar också in damm och andra föroreningar i enheten, och därför kan filter eller uppsamlingsplattorna börja lukta och i värsta fall kan den frigöra skadliga ämnen tillbaka ut i luften, om de inte underhålls eller byts ut enligt tillverkarens instruktioner. Det är alltså viktigt att alltid följa tillverkarens instruktioner.

Service och underhåll

Reservdelar som filter måste vara tillgängliga och enkla att bytas ut. Det är viktigt att det finns drifts- och underhållsinformation, inklusive instruktioner för byte av varje komponent. Luftrenarens använda filter skall hanteras som farligt avfall, det vill säga underhållspersonalen skall använda skyddskläder och andningsskydd.

Till sist är det på sin plats att ännu påminna att luftrenare inte ersätter ventilation, men att man i vissa fall kan ytterligare minska koncentrationen av partiklar i rumsluften med hjälp av en.