Uppvärmning

Värmeproduktion och värmealstring

Traditionellt har man med värmeproduktion avsett omvandlingen av den energi som binds vid bränslet till värme. Bränslet kan vara t.ex. naturgas, stenkol, torv, ved, olja eller biobränsle.
Värmealstrarna ändrar den från en extern källa kommande energin till värme som tillgodogörs i fastigheten. Värmealstrare är t.ex. värmepannor, fjärrvärmens värmeväxlare, värmepumpar och eluppvärmningsanordningar.

Fjärrvärme

Med fjärrvärme avses distribution av i kraftverk eller värmecentraler producerad värme genom i marken installerade rör till konsumenterna. Det vatten som cirkulerar i fjärrvärmerören i kundernas undercentraler avger sin värme till fastighetens uppvärmningsnät och varma tappvatten med hjälp av värmeväxlaren och återgår sedan till värmeverket. En mätare mäter fjärrvärmevattenflödet genom anläggningen och på basen av dess temperaturförändring den värmeenergi, enligt vilken kunden debiteras.

Här hittar du Finsk Energiindustri rfs broschyr   ”Använd fjärrvärme rätt”

Oljeeldning

Till ett oljeeldningssystem hör en värmepanna, oljebrännare, oljecistern, skorsten samt tillbehör såsom pumpar samt styr- och reglerutrustning. Den värme som frigörs vid eldningen förflyttas till vattentanken som omger pannans eldstad. Detta vatten värmer i sin tur det vatten som cirkulerar i systemet. Tappvattnet värms med pannvattnet i pannans vattentank, i en extern värmeväxlare eller i en separat beredare. Brännaren som styrs av temperaturreglaget går enligt uppvärmningsbehovet.

Eluppvärmning

Eluppvärmning är en allmän uppvärmningsform för byggnader, i synnerhet småhus. Eluppvärmningen kan förverkligas som ett centrerat system (t.ex. vattenburna radiatorer) eller som system per rum (t.ex. golvvärmekablar eller elradiatorer). Eluppvärmningen kan även fördelas i direkta, ackumulerande eller delvis ackumulerande system. Vid system med direkt eluppvärmning värms objektet genast (t.ex. elradiatorer), medan man vid ett ackumulerande system drar nytta av en lagrande massa (t.ex. golvplatta, vattentank, stenvägg). Ett delvis ackumulerande system är en kombination av de föregående; även det tillgodogör sig den lagrande massan, men vid behov används dessutom någon annan uppvärmningsmetod.

Värmepumpar

En värmepump distribuerar värmeenergi från låg temperatur till högre. För distributionen av värmeenergi behöver kompressorns pumparbete extern energi, i allmänhet elenergi. Värmekoefficienten (COP) beskriver värmepumpens effekt. Den berättar hur mycket energi pumpen producerar jämfört med den elenergi den använder.
När värmepumpar används i hemhushållen för uppvärmning, tar de tillvara i luften, jorden, berggrunden eller vattnet lagrad värmeenergi från solen, som sedan används för att värma byggnaden och tappvattnet. Det finns olika typer av värmepumpar, för olika ändamål och miljöer, om dom kan du läsa mera här.

Biobränslen – Bioolja, pellets och ved

Biooljor

Flytande bränslen kan tillverkas av bl.a. ryps-, raps- och sojaolja, men även av andra växtoljor. De kan produceras även av använd växtolja och djurfett. Bioolja kan användas i stället för olja eller blandad i olja i oljeeldningssystem. Inga ändringar behöver göras på oljepannan, endast oljebrännarens munstycke bör bytas mot ett som passar för bioolja.

Pellets

Träpellets är hårt pressad ren, torr trämassa, som är industriellt tillverkad från den mekaniska träförädlingsindustrins biprodukter, såsom såg- och kutterspån. Ett uppvärmningssystem för pellets omfattar pelletspanna, pelletsbrännare, skorsten samt tillbehör, såsom pumpar samt styr- och reglerutrustning. Man rekommenderar, att en energitank ansluts till systemet. I den lagras värme, vilket förlänger pelletsbrännarens gångtider och leder till bättre förbränning. Pellets lagras i en silo, i en separat behållare i pannrummet eller i en behållare i marken. Pellets matas från silon till brännaren med transportör.

Vedeldning

I vedpannor kan som bränsle användas flis, klabbar och famnved. Systemet omfattar motsvarande anordningar som vid pelletsuppvärmning. De flesta vedpannorna bör förses med en energiberedare, ur vilken värmeenergi erhålls för uppvärmning av fastigheten eller tappvattnet.

Naturgas

I princip påminner gasuppvärmning och oljeeldning och så gott som alla oljepannor kan eldas även med jord- eller biogas. Systemets anordningar motsvarar oljeeldningens. Naturgasen lagras i allmänhet inte utan huset ansluts till ett naturgasnät, som finns i 40 kommuner. Underhållsbehovet för en naturgaspanna är mycket litet. Av säkerhetsskäl parfymeras naturgasen med ett tillsatsämne som underlättar upptäckandet av eventuella läckor.

Solenergi

Solvärme

I solvärmesystem tillvaratas värmeenergin genom solfångare och överförs till det varma tappvattnet eller det vattenburna uppvärmningssystemet. Solenergin räcker inte ensam till att täcka byggnadens värmebehov. Ett solvärmesystem består av solfångare, beredare, rör och säkerhetsutrustning (säkerhetsventil, expansionskärl och manometer) samt pumpenhet och styrenhet.

Solel

Solelsystem är förmånliga energisystem för elektrifiering av mindre objekt, såsom sommarstugor, husvagnar och båtar. De ger ström till bl.a. belysning, mikrovågsugn, television, mobiltelefon, vattenpump, kallförvaring och ventilation.

Eldstäder

Eldstäder används oftast som sekundära värmekällor för att kapa framför allt uppvärmningens förbrukningstoppar under den kalla tiden, men de kan även användas som huvudsakliga värmekällor i byggnader. Eldstäderna indelas efter sin lagringsförmåga i ackumulerande och lätta eldstäder. Den värme som en eldstad producerar kan även användas för uppvärmning av tappvatten. Då överförs en del av värmen med en värmeväxlare till det varma tappvattnet, medan resten lagras i eldstadens konstruktion. När eldstaden används är det skäl att säkerställa tillgången på luft vid förbränningen, i synnerhet i moderna, mycket tätbyggda hus. Vid vedeldning bör torr ved användas. Då tillvaratas värmen bättre och utsläppen blir mindre.

Sekundära värmekällor

Med en sekundär värmekälla avses en uppvärmningsmetod med vilken man kompletterar den primära uppvärmningsmetoden. T.ex. en öppen spis är en värmekälla i kombination med el- eller oljeeldning och genom den värme som eldstaden ger kan man minska el- eller oljeförbrukningen speciellt när det är som kallast.

Hybridsystem

Idag är det rätt vanligt att kombinera olika system, t.ex. solvärme med oljeuppvärming eller solvärme och jordvärme, då talar man om hybridsystem.