Vatten

Bostadens vatten kan ledas till fastigheten från kommunens vattenledning, vattentjänstandelslagets vattenledning eller från egen brunn.

Kommunal vattenledning

Den kommunala vattenledningen är den enklaste lösningen för hemmets vattenförsörjning på områden, där en dylik anslutning är möjlig. Över 90 % av hela landets befolkning har tillgång till vattentjänstverks vattenledningsnätverk. Hushållsvatten framställs vid vattenverken ur yt- eller grundvatten.

Vattentjänstandelslag

Andelslagen har en lång historia i Finland. De första vattentjänstandelslagen grundades redan i början på 1900-talet. Den nya lagen om vattentjänst trädde i kraft 1.3.2001. Även ett vattentjänstandelslag är ett i vattentjänstlagen avsett vattentjänstverk, när minst 50 invånare är anslutna till det eller när vattenförbrukningen eller avloppsvattenmängden överskrider 10 m3 i dygnet.

Brunnsvatten

Brunnsvattnet är grundvatten, dvs. regn- eller smältvatten som uppsugits av marken och rinner i jordmånens håligheter och berggrundens skrevor. Övre delen av brunnen bör befinna sig tillräckligt högt över markytan och brunnens omgivning vara utformad så, att inte vatten från markytan kan rinna ner i den.
I allmänhet används ring- eller borrbrunnar för anskaffning av hushållsvatten när fastigheten inte är belägen på ett vattentjänstverks eller vattentjänstandelslags verksamhetsområde utan vattenanskaffningen ligger på invånarnas ansvar.
Människans egen verksamhet och bl.a. jordmånens geologiska faktorer inverkar på brunnsvattnets kvalitet. Kvaliteten på brunnsvatten som används som hushållsvatten borde kontrolleras vart tredje år, trots att inga lukt- eller smakolägenheter skulle finnas. De kommunala hälsoinspektörerna står till tjänst med råd. Du kan läsa mera om brunnar här.

Uppvärmning av tappvatten

Omkring 40 % av tappvattenförbrukningen utgörs av varmt tappvatten, vars temperatur är 55-65 °C. Uppvärmningen av tappvatten (bruksvatten) utgör 20-30 % av ett bostadshus årliga värmekostnader. Tappvattnets uppvärmning sker i allmänhet från samma värmekälla som husuppvärmningen.
Tappvattensystemet kan vara försett med en cirkulationsslinga för varmt tappvatten, vilken förkortar väntetiden på varmt vatten. Då har man i tappvattennätet kunnat installera en cirkulationsradiator, ett s.k. torkbatteri i badrummet eller på toaletten. I nya hus får inte torkbatterier mera anslutas till tappvarmvattnet.

Mätning av vattenförbrukningen

Vattenmätare per lägenhet blev obligatoriska i nya byggnader fr.o.m. början av år 2011. Det innebär att separata mätare för förbrukningen av kallt och varmt tappvatten bör installeras i alla nya rad- eller höghuslägenheter. Målsättningen är, att kostnaderna för vattenförbrukningen (även uppvärmningskostnaderna för tappvattnet) kan fördelas enligt den verkliga förbrukningen. Undersökningar visar, att en vattenmätning per lägenhet minskar vattenförbrukningen i rad- och höghus.
Tidigare har man i allmänhet mätt endast det kalla vattnet som kommer till fastigheten och kostnaderna har fördelats mellan lägenheterna i form av separata vattenavgifter. De fastigheter som hör till det kommunala vattenledningsnätet bör en eller två gånger per år uppge vattenmätarställningen till vattenleverantören. Fastigheten debiteras enligt förbrukad vattenmängd och fakturan innehåller även behandlingsavgiften för avloppsvatten.