Lagförslag om mätning och fakturering av uppvärmning, kylning och lägenhetsspecifik vattenförbrukning

Nu kan du kommentera lagförslaget, med vilken förnyas mätning och fakturering av fjärrvärme, fjärrkyla och tappvarmvatten. Avsikten är att styra vattenförbrukningen att bli mera energieffektiv och att göra faktureringen mera rättvis.

Du hittar begäran om utlåtande på adressen utlåtande.fi. Man kan ge utlåtanden fram till 25.2.2020.

Efter remissbehandlingen fortsätter tjänstemännen beredningen av lagändringarna.

Implementering av ändringarna i EU:s energieffektivitetsdirektiv påverkar många nationella lagar. Akten som man nu kan yttra sig om innehåller de lagändringar som bör verkställas senast 25.10.2020.

I fortsättning baserar sig vattenfakturan på förbrukningen

Om lagen går igenom kommer fakturering i nya husbolag alltid att basera sig på förbrukningen. Gamla husbolag flyttar över till fakturering enligt förbrukning allt efter sakenliga fjärravlästa vattenmätare installerats, efter det att lagen trätt i kraft.

Idag baserar sig vattenfakturering i en betydande del av husbolagen på personantalet i lägenheten, lägenhetens area eller så har man bakat in en fast vattenavgift i hyran.

Ändringar i mätning och fakturering av uppvärmning och kylning

Fjärrvärme och -kyla som levereras till nya byggnader skall mätas med fjärravlästa mätare. Befintliga mätare för fjärrvärme och -kyla skall ändras till fjärravlästa eller ersättas med fjärravlästa mätare senast 31.12.2026.

Värmeenergisäljarens skyldighet att leverera åt sina kunder information om förbrukning och bränsle utvidgas. Kunder skall i samband med fakturan få information om sin energiförbrukning, egna förbrukningens klimatpåverkan, bränslen i energiproduktionen samt referensuppgifter på motsvarande konsumenters energiförbrukning.

Dessutom bereds statsrådets förordning som berör öppen och exakt fördelning av kostnaderna för uppvärmning, kylning och tappvarmvattenförbrukning. I praktiken skulle förordningen gälla hög- och radhus, vilka är anslutna till fjärrvärme eller som har ett eget system för värmeenergiproduktion, som till exempel en bergvärmepump.

Lagändringarna bereds av arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet och miljöministeriet. Även energimyndigheten deltar i arbetet.