Koldioxidsnålt byggande

Finland skall bli kolneutralt redan år 2035, heter det i regeringsprogrammet. Byggande och byggnader har en betydande roll i detta. År 2017 offentliggjorde miljöministeriet en färdplan för koldioxidsnålt byggande, som har som mål att beräkningen av byggnaders klimatavtryck ska styras via lagstiftning. Enligt 2019 års regeringsprogram ska genomförandet av färdplanen påskyndas – målet är att styrning genom lagstiftning kan tillämpas i mitten av 2020-talet.

Byggnaders klimatpåverkan ska minskas, det tänker man göra med hjälp av en metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck. Då man skall räkna ut klimatavtrycket, blir man tvungen att tänka på de val man gör vid planeringsskedet. I framtiden kommer det att finnas ett maximumvärde för klimatavtrycket, likt det vi har för energianvändning i en ny byggnad idag. Då byggnadens klimatavtryck beräknas skall byggnadens hela livscykel beaktas, allt från framställning av byggprodukter till transporter och arbete på byggarbetsplatsen, användning och reparation samt rivning och återvinning i slutet av livscykeln. Hittills har vi ju koncentrerat oss enbart på hur mycket energi som förbrukas under den tid byggnaden är i användning.

Metoden för beräkning av byggnaders klimatavtryck testas nu

Miljöministeriet har påbörjat testning av metoden som tagits fram för beräkning av byggnaders klimatavtryck. Konkret är det frågan om ett Excel-verktyg. Det första utkastet utvecklades i samarbete med experter i byggbranschen och sändes på remiss i slutet av år 2018. Metoden preciserades och modifierades utifrån de kommentarer som kom in. Under testperioden, som nu inletts, kommer det att samlas in ytterligare erfarenheter, som utgör grund för beredningen och testningen av nästa version. Testperioden sträcker sig från hösten 2019 till sommaren 2020, och under den perioden ska det utredas hur beräkningsmetoden lämpar sig för vanliga projekterings- och byggprojekt.

Vi önskar att olika slags byggprojekt deltar i testningen. Såväl nybyggnads- som reparationsprojekt är välkomna, likaså byggnader av olika storlek. Byggnadsprojekteringen bör dock vara så långt hunnen att man i stora drag vet vilka material som kommer att användas i byggnaden”, berättar Matti Kuittinen, specialsakkunnig vid miljöministeriet.
Alla som vill kan vara med och testa metoden.

Stöd och rådgivning

Green Building Council Finland tillhandahåller rådgivning, som kan anlitas av såväl offentliga som privata aktörer. Green Building Council Finland är en icke-vinstdrivande förening som främjar hållbar utveckling i fastighets- och byggbranschen.
Lauri Tähtinen, äldre sakkunnig vid Green Building Council Finland, berättar att de under testperioden erbjuder rådgivning på webben, per telefon och i form av workshoppar. Green Building Council Finland vill för sin del bidra till att kunskapen om koldioxidsnålt byggande ökar i Finland.

Nationell utsläppsdatabas

Parallellt med testningen av metoden har även inletts arbetet att ta fram en nationell utsläppsdatabas. För detta arbete svarar Finlands miljöcentral. Janne Pesu, specialsakkunnig vid Finlands miljöcentral konstaterar att när metoden för beräkning av byggnaders klimatavtryck, efter testfasen, börjar tillämpas i praktiken, krävs det tillförlitlig information som producerats på ett transparent sätt och kan användas som grund för beräkningen.
Databasen kommer att innehålla utsläppsdata om byggnadsmaterial, byggande, transporter och avfallshantering. Den kommer att tas fram i samarbete med byggbranschen. Målet är att en första version av databasen ska färdigställas under år 2020.

Från koldioxidavtryck till koldioxidhandavtryck

Hittills har vi för det mesta talat om koldioxidavtryck, med vilket man avsett den negativa klimatpåverkan som projektet medför. Idag har man även börjat tala om koldioxidhandavtryck, dvs. positiv klimatpåverkan, som inte skulle uppstå utan projektet. Ett koldioxidhandavtryck kan uppnås t.ex. via återanvändning av produkter och återvinning av material, kollager och kolsänkor eller överskott på förnybar energi.

Vi inom byggbranschen kan märkbart påverka klimatförändringen!