Understöd för att frångå oljeuppvärmning

Med hjälp av statsunderstöd uppmuntrar man småhusägare till att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta det med andra uppvärmningsformer.

Enligt regeringsprogrammet skall avveckling av fossilolja för uppvärmning ske gradvis fram till början av 2030-talet. Genom olika åtgärdsprogram vill man uppmuntra fastighetsägare att frångå oljeuppvärmning. I juni godkände riksdagen regeringens fjärde tilläggsbudget, där regeringen föreslog ca 20 miljoner mer till energiunderstöden, men även ett helt nytt bidrag på ungefär 45 miljoner euro för att frångå oljeuppvärmning. Av dessa pengar har knappa 30 miljoner euro reserverats för bostäder och 15 miljoner euro för kommuner.

Understöd för småhus upp till 4000 euro

Småhusägare, det vill säga ägare av egnahemshus eller parhus, kan få understöd antingen 2 500 euro eller 4 000 euro. Om man övergår från oljeuppvärmning till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump är understöds beloppet 4 000 euro, emedan om man övergår till andra uppvärmningssystem kan man få 2 500 euro understöd. Understöd beviljas inte alls om det nya uppvärmningssystemet använder fossila bränslen såsom olja, kol, naturgas eller torv.

Understödet beviljas per uppvärmningssystem. Så ifall bostäderna i ett parhus till exempel har egna uppvärmningssystem, kan parhuset få två understöd. Understöd beviljas dock inte till den del av kostnaderna som med stöd av lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen ska betalas av bostadsaktiebolaget. Dessutom är andra understöd eller hushållsavdrag för samma ändamål ett hinder för understöd.

Inte för sommarstugor

Statsunderstödet kan beviljas privatpersoner och dödsbon som äger ett småhus eller aktier som berättigar till besittning av en bostad i ett småhus. Om huset ägs av flera personer ska sökanden ha fullmakt av varje delägare, men sökanden eller de som gett fullmakt behöver inte själv bo i huset. Däremot kan man inte få bidrag för fritidsbostäder, utan huset bör användas som bostad året runt.

NTM-centralen beviljar

Idag (1.9.2020) har ansökan om understöd öppnat i Regionförvaltningens e-tjänst. Exakta anvisningar för ansökan om understöd publiceras snart.  Understödet kan beviljas för kostnader som uppkommit efter 1.6.2020. Understöd kan sökas fram till hösten 2022, förutsatt att reserverade pengarna räcker. Det är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland som beviljar dessa understöd, så mer information hittar man från NTM-centralens webbsida.

Läs mer här…