Energirelaterade konsekvenser i bebyggelsen orsakad av Coronapandemin

Coronapandemi som kom i början på året 2020 har på många sätt förändrat användningen av den bebyggda miljön. Energimyndigheten har finasierat en kunskapskartläggning som gjorts under ledning av Thomas Olofsson från Umeå universitet. Nu har slutrapporten publicerats. Kunskapskartläggningen har genomförts med syfte att synliggöra det specifika kunskapsläget om ventilation, uppvärmning och kyla av inomhusmiljön och behovet av den nya kunskap som aktualiseras av Coronapandemin. Informationsinsamlingen utgjordes av en litteraturstudie och intervjuer med experter på inomhusmiljö, ventilation, uppvärmning och kyla som verkar i olika sektorer i samhället. Därtill har en referensgrupp deltagit.

Du kan läsa slutrapporten här: slutrapport 50889-1 final