Ny förordning ställer krav på energiprestandan för installationssystem

Miljöministeriet har utfärdat en förordning som innehåller krav på energiprestandan för system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, system för platsbaserad elproduktion och självreglerande anordningar. Kraven ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 på nya byggnader, på reparations- och ändringsarbeten samt då användningsändamålet för byggnaden ändras.

Genom förordningen skapas en grund för att säkerställa att byggnadernas installationssystem planeras och genomförs så att de är energieffektiva och även fungerar på planenligt sätt. I förordningen utfärdas inga detaljerade krav för tekniska egenskaper av system och det fastställs inte heller några gränsvärden för energiprestandan. Förordningen kommer varken att begränsa ibruktagandet av nya tekniska innovationer i byggnaderna eller att medföra nya tillståndsförfaranden.

Enligt förordningen ska de anordningar som installeras för reglering av inomhustemperaturen i byggnader vara självreglerande, och separat reglera temperaturen i varje rum eller i en angiven zon. Som självreglerande anordningar räknas till exempel termostatventiler för radiatorer. Kraven tillämpas på nya byggnader samt i samband med att en värmegenerator eller en värmecentral byts ut eller en ny installeras, förutsatt att installation av självreglerande ventiler är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.

Ifall det installeras ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning eller ett system för platsbaserad elproduktion i byggnaden, ska de uppfylla förordningens krav avseende systemets totala energiprestanda, dimensionering, installation, ibruktagande och kontroll. System för platsbaserad elproduktion är till exempel solpaneler på byggnadens tak eller på tomten. Kraven ska tillämpas på nya byggnader samt på installation, ersättande eller förbättring av system, när kraven är tekniskt, ekonomiskt och funktionellt genomförbara.

Det installeras allt mer system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning samt system för platsbaserad elproduktion. Förordningens syfte är att säkerställa att byggnadernas installationssystem är energieffektiva och inomhusklimatet bra.

Förordningen utgör ett led i det nationella genomförandet av en ändring av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD). Syftet med ändringen av direktivet är att förbättra byggnaders energiprestanda och på så sätt dämpa klimatförändringen.

Miljöministeriets förordning om krav på energiprestanda för vissa installationssystem i byggnader (718/2020)

(Källa: Miljöministeriets pressmeddelande 27.10.2020)30