Nya krav fr.o.m. 1.1.2021

Miljöministeriet har utfärdat en förordning som innehåller krav på energiprestandan för system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, system för platsbaserad elproduktion och självreglerande anordningar. Kraven ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 på nya byggnader, på reparations- och ändringsarbeten samt då användningsändamålet för byggnaden ändras. Förordningen utgör ett led i det nationella genomförandet av en ändring av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD). Syftet med ändringen av direktivet är att förbättra byggnaders energiprestanda och på så sätt dämpa klimatförändringen.

Enligt förordningen ska bland annat de anordningar som installeras för reglering av inomhustemperaturen i byggnader vara självreglerande, och separat reglera temperaturen i varje rum eller i en angiven zon. Som självreglerande anordningar räknas till exempel termostatventiler för radiatorer. Kraven tillämpas på nya byggnader samt i samband med att en värmegenerator eller en värmecentral byts ut eller en ny installeras, förutsatt att installation av självreglerande ventiler är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.

Golvvärme och termostat i badrum

På fältet har dykt upp frågan ifall det i fortsättningen bör finnas en termostatventil även i badrummet, i ett vattenburet golvvärmesystem. Vi läste förordningen, promemoria och ställde frågan till miljöministeriet.

Svaret är JA.

Idag finns det många golvvärmesystem där det inte finns någon termostat i våtutrymmen. I praktiken finns det ett kontinuerligt flöde och man behöver inte ha automatik som t.ex. stänger av pumpen.

 

Förordningstexten är entydig, §3 säger

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att självreglerande anordningar installeras i nya byggnader. Självreglerande anordningar ska installeras så att de separat reglerar temperaturen i varje rum. Om kraven på inomhusmiljön i utrymmena i en zon motsvarar varandra eller om rummen i en zon inte är konstruktionsmässigt åtskilda, får självreglerande anordningar installeras så att de reglerar temperaturen i en angiven uppvärmd eller kyld zon av byggnadsenheten.

När en byggnads värmegenerator eller värmecentral byts ut eller en ny installeras, ska den som påbörjar byggprojektet se till att självreglerande anordningar installeras i de utrymmen som den värmegenerator eller värmecentral som byts ut eller installeras ska värma upp. Självreglerande anordningar ska installeras så att de separat reglerar temperaturen i varje rum. Om kraven på inomhusmiljön i utrymmena i en zon motsvarar varandra eller om rummen i en zon inte är konstruktionsmässigt åtskilda, får självreglerande anordningar installeras så att de reglerar temperaturen i en angiven uppvärmd zon av byggnadsenheten.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas när det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart att installera självreglerande anordningar.

Så i fortsättning krävs det en termostat även i badrummet då man bygger nytt och då man installerar eller byter ut t.ex. värmeväxlaren.

Termostater är i praktiken obligatoriska redan idag för elektriska golvvärmesystem. Termostater försvarar sin plats även i vattenburna system under sommaren, då det egentligen inte finns något behov av uppvärmning. Speciellt i energieffektiva byggnader kan golvvärmen bidra till överhettningsproblem sommartid.

Det här är knappast enda frågan som kommit upp. Läs förordningstexten, kommentera och ställ frågor.

Du hittar förordningen på svenska här:
Miljöministeriets förordning om krav på energiprestanda för vissa installationssystem i byggnader (718/2020)

Du kan sända kommentarer och frågor till info@vvsfinland.fi.