Rådgivning och utbildning om renovering betonas i färdplanen som sträcker sig till 2030

Genomförandet av Finlands långsiktiga renoveringsstrategi 2020–2050 påskyndas genom en färdplan och genomförandeplan som publicerades i dag och som sträcker sig fram till 2030. De 17 föreslagna åtgärderna omfattar både nya initiativ och effektivisering av det nuvarande arbetet.

Miljöministeriet och Motiva informerar

Färdplanen efterlyser satsningar särskilt på sådan information och rådgivning om renovering som riktar sig till ägare av bostadsfastigheter samt på kompetens och utbildning för yrkespersoner inom byggbranschen. Dessutom anses det viktigt med nya finansieringsmodeller och långsiktiga, förutsebara statsunderstöd som sporrar till att renovera byggnader så att de blir betydligt mer energieffektiva än kravnivån.

Plock ur de åtgärder som föreslås i färdplanen:

  • Byggpersonalens kontinuerliga lärande om renovering och energieffektivitet ska utvecklas, så att det finns tillräckligt med kunnigt folk.
  • När det gäller renovering ska det tas fram praktiska exempel med hjälp av forskningsrön.
  • För finansieringen av energieffektivitet och renovering ska det inrättas en informationshub.
  • Den information som fås från de nya stödsystemen ska utnyttjas och systemens genomslagskraft ska utvärderas systematiskt.
  • Informationen i strategin och färdplanen ska publiceras visuellt på webben, vilket gör det lättare att följa med hur åtgärderna framskrider.
  • Till stöd för genomförandet av strategin ska det tillsättas temaspecifika arbetsgrupper där fungerande åtgärdshelheter bereds tillsammans med intressentgrupperna.
  • Samarbetet inom och mellan ministerierna ska säkerställas så att målen i renoveringsstrategin beaktas i olika planer, program och strategier och vid behov i lagstiftningen.

För de åtgärder som föreslås i färdplanen anges deras målgrupper, genomförare och eventuella partner som deltar i arbetet. Färdplanen ligger till grund för uppdateringen av strategin, som ska ske år 2030.

Färdplanen och genomförandeplanen har utarbetats av Motiva Oy, Teknologiska forskningscentralen VTT och Tammerfors yrkeshögskola under ledning av miljöministeriet. Dessutom gav 36 företrädare för olika branscher värdefull respons. Uppföljningsgruppen för renoveringsstrategin kommenterade också arbetet.

 

Målet är att minska utsläppen från byggnadsbeståndet med 90 procent före 2050

Renoveringsstrategin 2020–2050, som publicerades i mars 2020, anger vilka kostnadseffektiva metoder som kan bidra till att göra Finlands befintliga byggnadsbestånd mycket energieffektivt och koldioxidsnålt fram till 2050. Åtgärder som identifierats är bland annat byggnadernas lokaleffektivitet, systematisk fastighetshållning som förbättrar energieffektiviteten, energieffektivitetsförbättringar i samband med renoveringar samt koldioxidsnål uppvärmning.

Målet är att från ingången av 2020 minska koldioxidutsläppen från byggnader med 90 procent före 2050. Genom åtgärderna i Finlands färdplan beräknas förbrukningen av uppvärmningsenergi minska med cirka 50 procent från 2020 till 2050 och förbrukningen av köpt energi med cirka 60 procent. Växthusgasutsläppen från byggnadsbeståndets uppvärmningsenergi skulle således minska med cirka 92 procent åren 2020–2050.

Renoveringsstrategin genomför nationellt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda som trädde i kraft 2018.

 

(Källa: Miljöministeriets pressmeddelande 10.6.2021)