Boende är behagligt när ventilationen fungerar

En ventilation som fungerar obemärkt men pålitligt är behaglig ur de boendes perspektiv. En bra ventilation kan anpassas enligt de boendes olika behov, så som familjestorlek, arbetstider och annan livsstil. En ventilation som går att reglera bostadsvis medför även kostnadsbesparingar.

Antalet boende i lägenheten kan variera beroende på tid på dygnet eller året. För ventilationens del innebär en varierande personbelastning olika bostadsspecifika krav. Människor har en allt mer individuell livsrytm och om ventilationen följer ett standardschema blir kombinationen inte den bästa. Bostadsspecifik ventilation, i bästa fallet försedd med fukt- och koldioxidgivare, svarar å sin sida mot de boendes varierande behov”, påpekar expert Päivi Suur-Uski på Motiva, statens bolag för hållbar utveckling.

Ventilationen bör underhållas och regleras

Ventilationen behöver regleras enligt årstidsvariationerna. Inställningarna under heta somrar och kalla vintrar kan inte vara de samma. Dessutom kräver olika ventilationssystem olika reglerings- och underhållsåtgärder. Dessa kan man kolla upp i bruksanvisningen för ventilationssystemet.

I system med självdragsventilation och mekanisk frånluft räcker det att man justerar tillufts- och ersättningsluftsventilerna enligt behoven för årstiden. Om ventilerna är försedda med filter ska filtren också rengöras eller bytas ut regelbundet. Däremot får man inte ändra frånluftsventilernas inställningar i lösningar med mekanisk frånluft, men ventilerna behöver ändå rengöras. I helt mekaniska lösningar får man inte ändra tillufts- eller frånluftsventilernas inställningar, men man måste se till att ventilerna och filtren rengörs.

Säsongsarbetena för olika ventilationslösningar varierar och därför är det framför allt i husbolag viktigt att man regelbundet påminner de boende om korrekt användning av ventilationen och om det underhåll som den boende själv kan utföra”, betonar Suur-Uski.

Motiva har utarbetat anvisningar för både underhållsåtgärder och meddelanden till de boende.

 

Flera nyttor av att förnya ventilationen

Bra underhåll och rengöring av ventilationssystemet är ofta en investering i boendekomfort och -hälsa för de boende. Samtidigt får man bättre energieffektivitet och lägre energikostnader. Det lönar sig att uppdatera ett ventilationssytem som nått slutet på sin livslängd med avseende på såväl inomhusluftens kvalitet som kostnaderna.

I alltför många bostäder finns det brister här och ersättningsluften kommer in via konstruktionerna eller postlådan. Var och en borde kolla var luften kommer in och var den går ut i det egna hemmet. Det är inte irrelevant hurdan luft vi andas”, påpekar verksamhetsledare Siru Lönnqvist på VVS Föreningen i Finland rf.

Moderna, ändamålsenliga ventilationslösningar sparar energi märkbart och ger ofta bättre boendekomfort. I byggnader med mekanisk frånluftsventilation ger en investering i värmeåtervinning från ventilationen besparingar i energikostnaderna, och ofta förbättras också boendekomforten när ventilationen blir rätt injusterad och uppföljningen noggrannare.

Modern, ändamålsenlig ventilation producerar ren och hälsosam inomhusluft, enligt de boendes rytm, där luften behövs och reglerar ner kapaciteten när behovet av ventilation minskar”, konstaterar direktör Juhani Hyvärinen på Talteka.

Det kan även vara på sin plats att uppgradera sin ventilation med värmeåtervinning, om utrustningen har varit i bruk i flera årtionden. Ny utrustning ger både bättre verkningsgrad beträffande värmeåtervinningen och bättre regleringsegenskaper. Dessutom sparar man i fläktarnas elförbrukning, uppvärmningen av tilluften och samtidigt förbättras också energieffektiviteten i lägenheten.

Ventilationens betydelse för boendekomforten och som en del av husets värmesystem som helhet, beaktas ofta i alltför liten utsträckning. Styrelsen för ett bostadsaktiebolag och ägaren av ett egnahemshus måste bedöma om ventilationslösningen är modern och motsvarar behoven eller om den är det nästa som ska förnyas.

 

Enligt skyldigheterna i energieffektivitetsdirektivet kommunicerar aktörerna i branschen via Kommunikationsforumet för husteknik för att förbättra energieffektiviteten i uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem. Motiva koordinerar forumets verksamhet.