EU vill anpassa bostäder och andra byggnader till en grönare framtid

Tillsammans med de förslag som presenterades den 14 juli stöder det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda utvecklingen av förnybara och mindre förorenande energisystem för våra bostäder och offentliga byggnader.

De kommer att

 • minska utsläppen,
 • spara energi,
 • minska energifattigdom,
 • underlätta renovering,
 • förbättra livskvaliteten,
 • skapa jobb och tillväxt.

VIKTIGA FÖRSLAG FÖR BOSTÄDER OCH ANDRA BYGGNADER

 • Det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda kommer att underlätta och accelerera renovering, modernisering och utfasning av fossila bränslen i EU:s byggnadsbestånd. Det är en central del initiativet renoveringsvågen.
 • I den nya förordningen om ansvarsfördelning fastställs utsläppsminskningsmål för sektorer som omfattar  byggnader, och alla medlemsländer ska uppfylla målen senast 2030.
 • Det reviderade energieffektivitetsdirektivet och det reviderade direktivet om förnybar energi kommer att leda till energieffektivare byggnader och främja användningen av förnybar energi i byggnader.
 • Utsläppshandel med bränslen som används i byggnader kommer att påskynda utsläppsminskningarna och stimulera investeringar i förnybar energi och energieffektivitet.
 • Den nya sociala klimatfonden, som finansieras med intäkter från utsläppshandel med bränslen för vägtransport och byggnader, kommer att erbjuda ekonomiskt stöd till EU-medborgarna, särskilt till utsatta hushåll, för att renovera eller investera i värmesystem, och säkerställa en rättvis omställning.

DET REVIDERADE DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA

 

DET REVIDERADE DIREKTIVET OM FÖRNYBAR ENERGI

 • förenklar integrering av förnybara energikällor i nätet (genom t.ex. utveckling av nya typer av teknik, integrering av energilagringsanläggningar och förbättrat gränsöverskridande samarbete),
 • ger starkare incitament för elektrifiering (genom t.ex. värmepumpar och elfordon) och integrering av nya bränslen såsom förnybar vätgas,
 • uppmuntrar till energieffektivitet och cirkularitet (genom att t.ex. underlätta användningen av spillvärme).

 

DET STÄRKTA ENERGIEFFEKTIVITETSDIREKTIVET

 • Medlemsländerna ska åläggas att renovera minst 3 % per år av den totala golvytan i alla offentliga byggnader.
 • Ett nytt mål för medlemsländerna ska sättas upp för att minska energianvändningen inom den offentliga sektorn med 1,7 % per år.
 • Åtgärder för energieffektivitet hos utsatta konsumenter och energifattiga hushåll ska prioriteras.
 • Ytterligare åtgärder ska vidtas för att öka slutkundernas inflytande, t.ex. genom grundläggande avtalsenliga rättigheter om uppvärmning, kylning och varmvatten.
 • Vägledande bidrag till energieffektivitetsmålen på EU-nivå ska införas för medlemsländerna.
 • Ett rättsligt krav ska införas om att sätta energieffektivitet främst i planerings- och investeringsbeslut.

 

Faktablad om direktivet om byggnaders energiprestanda

Renovering och utfasning av fossila bränslen i byggnader (europa.eu)

Källa: Europeiska unionen, 2021