Eurovent uppdaterade sina rekommendationer

WHO publicerade nya globala riktlinjer för luftkvalitet i september 2021. Dessa riktlinjer påverkar även bland annat filterklasser.

WHO skriver att det finns tydliga bevis på de skador som luftföroreningar orsakar på människors hälsa, i ännu lägre koncentrationer än vad man tidigare förstått. Riktlinjerna rekommenderar nya luftkvalitetsriktvärden för att skydda befolkningens hälsa genom att minska riktvärdena av viktiga luftföroreningar, av vilka några också bidrar till klimatförändringen. De nya riktvärdena för att skydda hälsan är strikta även för Finland, som är känt för sin goda luftkvalitet. Till exempel halterna av kvävedioxid i de största finländska städerna är ställvis till och med två till tre gånger högre än WHO:s nya riktvärden. I Finland ligger även halterna av små partiklar (PM2.5), inandningsbara partiklar (PM10) och ozon i stor utsträckning på en nivå som är skadlig för människors hälsa.

I WHO:s nya riktlinjer har bland annat PM2.5 årsmedelvärdet sänkts från 10 µg/m3 till 5 µg/m3 och PM10 årsmedelvärdet från 20 µg/m3 till 15 µg/m3.

Enligt specialforskare Pia Anttila från Meteorologiska institutet är det i Finland realistiskt att till och med eftersträva dessa nya striktare riktvärden. Men halterna här i Finland påverkas av att små partiklar och ozon transporteras långa sträckor med luftströmmarna, så för att sänka halterna krävs det strängare krav för europeiska och globala utsläpp.

Däremot är kvävedioxid, dvs. avgaser, från vägtrafiken och inandningsbara partiklar, dvs. gatudamm, ett lokalt problem. Det är möjligt att sänka dessa halter genom lokala åtgärder. WHO:s riktvärden överskrids särskilt i de stora städernas livligt trafikerade miljöer. Till exempel på de livligaste gatorna i Helsingfors centrum är kvävedioxidhalterna per år cirka tre gånger högre än riktvärdet. Avgasutsläppen minskar i och med nya fordon med låga utsläpp, men gatudammet förblir ett problem även under de kommande decennierna. Även minskningen av partikelutsläpp från småskalig träförbränning är långsam.

Eurovent uppdaterade sina rekommendationer

WHO:s nya riktlinjer påverkar även filterklasser. ODA (Outdoor air, uteluft) och SUP (Supply air, tilluft) kategorierna baserar sig på WHO:s riktlinjer, så även dessa ändras. Eurovent har den 18 januari publicerat nya rekommendationer. Nya rekommendationerna hittar du här: Eurovent 4/23 – 2022: Selection of EN ISO 16890 rated air filter classes – Fourth Edition – English | Eurovent

Juhani Hyvärinen från Finlands fastighetstekniska industri och handel (Talteka) berättar att vägledande texten om luftfiltrering på Talotekniikkainfo baserar sig på WHO:s rekommendation från 2005, även om det inte uttryckligen hänvisas till den. Vid uppdatering av guiden är det nödvändigt att se över hur den senaste WHO-rekommendationen bäst skulle beaktas i guidetexten. Ämnet behandlas i guiden Sisäilmasto ja ilmanvaihto, under stycke 12.

 

 

Källor:

Eurovent | Europe’s Industry Association for Indoor Climate, Process Cooling, and Food Cold Chain Technologies

WHO:s skärpta rekommendationer om luftkvalitet innebär nya utmaningar även för Finland – Meteorologiska institutet (ilmatieteenlaitos.fi)