Detaljerad information om värmepumpar till hushållen

Mängden luftvärmepumpar växer hela tiden och det är viktigt att de används och underhålls på rätt sätt. Hushållens behov av information håller nu på att besvaras.  Motiva har tillsammans med Finlands värmepumpsförening Sulpu, Kylfirmornas Förbund i Finland (SKLL) och branschföretagen Scanoffice och Maalämpöhuoltokeskus tagit fram såväl en detaljerad underhållsanvisning för värmepumpar som ett kortare sammandrag av anvisningen, som är avsett för hushållen.

Det finns redan över en miljon luftvärmepumpar i de finländska hemmen. Det är mycket viktigt att de används rätt och att funktionsskicket tryggas genom rätt underhåll. Vi hoppas att den här utmärkta underhållsanvisningen och bruksanvisningen nyttjas av alla som använder värme- och kylsystem, säger verksamhetsledare Jussi Hirvonen på Finlands värmepumpsförening.

Tillräckliga verksamhetsbehörigheter inom kylbranschen och entreprenörsbehörigheter för elarbeten kan kontrolleras i Tukes register över verksamhetsutövare.

Konsumenterna borde alltid försäkra sig om att de företag och personer som utför installation och underhåll av värmepumpar har tillräcklig kompetens inom kyl- och elbranschen, påpekar Teemu Kettunen, expert på Motiva, statens bolag för hållbar utveckling.

Behörighetskraven för kylbranschen gäller dock inte för sådana arbeten på värmepumpar som inte påverkar utrustningens köldmediumskrets.

Ta hjälp av ett proffs vid ibruktagningen

När en värmepump tas i bruk fyller installationsföretaget i och undertecknar ett installations- och drifttagningsprotokoll för värmepumpen. Detta lämnas hos beställaren.

Under idrifttagningsfasen är det viktigt att systemleverantören ger handledning i korrekt användning av värmepumpen. Samtidigt kan man säkerställa boendekomforten och att värmesystemet fungerar på ett energieffektivt sätt. Lämplig användning av utrustningen förlänger också dess livslängd. Det lönar sig alltså att säkerställa att användarutbildning ingår i leveransen, påpekar Kettunen.

Vid idrifttagning av värmepumpen ställer proffsen in inställningarna för värmepumpen enligt användningsstället. Dessutom borde man låta kontrollera och vid behov finjustera inställningarna för jord-, luft/vatten- och frånluftsvärmepumpar under den första uppvärmningssäsongen för att säkerställa en energieffektiv funktion.

Följande skötselåtgärder på luftvärmepumpen ska ombesörjas av den boende:

  • Inneenhetens filter och eventuella jonisatorer ska rengöras regelbundet. Den vanliga rekommendationen för grovfiltret är rengöring med cirka en månads intervall, men till exempel i hushåll med husdjur kan behovet vara tätare. I regel dammsugs och/eller tvättas grovfiltret med vatten och milt tvättmedel. Ta reda på uppgifterna om rengöring och rekommenderat bytesintervall för filtren i bruksanvisningen för din enhet.
  • Från uteenheten lönar det sig att vid behov avlägsna exempelvis trädgrenar, ris och annat skräp som kan störa fläktens funktion eller täppa till uteenhetens smältvattenbassäng.
  • Uteenhetens smält- och kondensvatten kan ledas till exempel till avlopp eller dräneras direkt under enheten. Man måste kontrollera att smältvattnen avleds, och is som samlas under enheten måste tidvis avlägsnas.
  • När en luftvärmepump används för kylning bildas det kondensvatten, och funktionen av avledningen ska kontrolleras på våren innan luftvärmepumpen börjar användas för att kyla. Om avledningen av kondensvatten har täppts till under vintern kan det kondensvatten som uppstår vid kylning i värsta fall orsaka en vattenskada.

Särskilt värmeväxlaren och fläkten i luftvärmepumpens inneenhet kan förutsätta underhåll och rengöring av ett proffs. Underhållet beställs av ett företag som har ett intyg för kylanordningsföretag beviljat av Tukes.

 

Underhållsanvisning för värmepumpar (på finska)

Publikationen ”Pidä lämpöpumppu kunnossa – Varmista energiatehokas toiminta

 

Via Kommunikationsforumet för husteknik, som består av aktörer i branschen, bedrivs kommunikation för att förbättra olika uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystems energieffektivitet i enlighet med skyldigheterna i direktivet om byggnaders energiprestanda. Forumets verksamhet samordnas av Motiva på uppdrag av miljöministeriet.

www.motiva.fi/talotekniikanviestintafoorumi