Säkerställ energieffektiviteten — kontrollera ventilationens funktion och inställningar

En av de största funktionerna som påverkar energiförbrukningen i en byggnad är ventilationen. För att systemet ska fungera energieffektivt och inomhusklimatet i fastigheten ska vara i sin ordning, är det skäl att kontrollera systemets funktion och inställningar. Under den kommande vintern är det även skäl att kontrollera möjligheterna att ställa in ventilationen så att den sparar mer energi, t.ex. genom att styra drifttider och luftflöden i andra än bostadsbyggnader, i vilka ventilationen ska vara i gång kontinuerligt (i regel).

Energieffektivitetsåtgärder i anslutning till ventilationen sparar såväl värme som elektricitet, därför lönar det sig att ägna särskild uppmärksamhet åt ventilationen. Det är möjligt att beakta efterfrågeflexibilitet även i ventilationen till exempel genom att övergå till behovsstyrd ventilation”, poängterar ledande expert Harri Heinaro på Motiva Ab.

Genom att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt kan man upprätthålla bra inneklimat med minsta möjliga energiförbrukning. En sakkunnig borde med jämna mellanrum granska ventilationssystemet, till exempel enligt beskrivningen i besiktningsguiden”, tipsar verksamhetsledare Siru Lönnqvist från VVS Föreningen i Finland.

När man vidtar energibesparingsåtgärder ska man säkerställa att man med dem inte försämrar inomhusluftens kvalitet. Detta innebär bl.a. att ventilationen startas senast 2–3 timmar innan användarna anländer, om ventilationen inte är kontinuerligt i drift. På så sätt säkerställer man att emissioner från byggmaterial och eventuell radon sänks till normal nivå. Då ventilationen injusteras ska man säkra byggnadens tryckförhållanden, att det inte är speciellt över- eller undertryck i byggnaden. Genom att säkerställa att ventilationen fungerar korrekt, får man bästa möjliga nytta av ventilationen”, betonar inneluftföreningen Sisäilmayhdistys verksamhetsledare Mervi Ahola.

Tips om hur du kontrollerar ventilationen

 • Ställ in drifttiderna enligt lokalernas faktiska användningstider, differentiera starttiderna. Säkerställ ändå alltid en tillräcklig ventilation.
 • Ställ in luftflöden enligt behovet, utnyttja deleffekter i tidsprogrammen.
 • Säkra värmeåtervinningsaggregatens funktion t.ex. två gånger under uppvärmningssäsongen. Kontrollera också att värmeåtervinningsaggregaten är rena och täta och att halten av vätska i värmeåtervinningsaggregaten är korrekt.
 • Programmera separat frånluft enligt behovet, utnyttja deleffekter.​
 • Ställ in tilluftstemperaturerna på en korrekt nivå (t.ex. +19 °C). Man värmer utrymmena med värmenätet, inte med ventilationen. Kontrollera även övriga inställningar och regleringarnas funktion.
 • I lokaler med luftuppvärmning ställs tilluftstemperaturen in utgående från den inomhustemperatur som lämpar sig för användningsändamålet.​
 • Kontrollera användning av cirkulationsluft och att styrningen fungerar för ventilationsaggregaten. Kontrollera också om användningen av överluft är ändamålsenlig.​
 • Se till att filtren byts ut vid rätt tidpunkt. Mycket smutsiga filter ökar elförbrukningen i aggregat som har motor med frekvensomvandlare och i vilka luftflödet hålls oförändrat när tryckförlusterna ökar.
 • Ventilationen påverkas även av konstruktionsmässiga faktorer:
  • Håll fönster och ytterdörrar stängda. Använd stängningsautomatik. ​
  • Reparera eller täta läckande fönster, dörrar eller andra värmeläckage i konstruktionerna.
 • Du hittar också goda råd i Sunda lokaler 2028 -programmets ventilationsbesiktningsguide: https://tilatjaterveys.fi/-/tietoisku-ilmanvaihdon-katsastusopas.
 • Noggrannare instruktioner för ventilationsdriften har utfärdats i en anvisning som utarbetats av Det kommunala nätverket för inomhusluft 2019 (https://www.sisailmayhdistys.fi/~sisailma/Julkaisut/Hyva-sisailma-suositukset)

 

Enligt förpliktelserna i direktivet om byggnaders energiprestanda och energieffektivitet sköts kommunikationen för förbättring av de olika värme- ventilations- och luftkonditioneringssystemens energieffektivitet via Kommunikationsforumet för husteknik, som består av aktörer inom branschen. Motiva koordinerar forumets verksamhet på uppdrag av miljöministeriet. Kommunikationsforumet för husteknik är en partner i den riksomfattande kampanjen Snäppet svalare.

www.motiva.fi/talotekniikanviestintafoorumi

Snäppet svalare – hela Finlands energispartalko

 

 

Mer information:

Ledande expert Harri Heinaro, Motiva Ab, tfn 09 6122 5016

Verksamhetsledare Siru Lönnqvist, VVS Föreningen i Finland, tfn 050 512 4369

Verksamhetsledare Mervi Ahola, Sisäilmayhdistys ry, tfn 050 584 8442