Det populära energiunderstödet för bostadshus fortsätter i år

Renoveringar som förbättrar energieffektiviteten i bostadshus kan i år stödjas med knappa 100 miljoner euro.

Alla tjänar på energieffektiva byggnader. Energirenoveringar sparar både energi och pengar, och samtidigt minskar utsläppen. Varje energirenoverad byggnad gör också Finland en grad mer självförsörjande.

Understödet har erbjudits sedan 2020 och tillsvidare har 145 miljoner euro beviljats. Totalt har det lämnats in drygt 4 200 ansökningar. Största delen av understödet, det vill säga 135 miljoner euro, har beviljats bostadsaktiebolag och ARA-samfund. Understödet har i synnerhet påskyndat avvecklandet av oljeuppvärmning, installeringen av värmepumpar och vattenbesparande åtgärder.

Energirenovering minskar bostadshus energiförbrukning och utsläpp rejält

Den energibesparing och utsläppsminskning som understödet gett upphov till har beräknats utifrån de renoveringar som utförts före utgången av juli 2021. Enligt konsekvensbedömningen ledde 60 procent av renoveringarna till att byggnadernas primärenergiförbrukning minskade med 30–60 procent och 40 procent ledde till en minskning på över 60 procent. De renoveringar där fastigheter samtidigt avstod från oljeuppvärmning och gjorde strukturella reparationer minskade utsläppen med 90 procent i småhus och 85 procent i flervåningshus.

Enligt bedömningen har en miljon euro i understöd gett upphov till besparingar på totalt 235 gigawattimmar i förbrukningen av uppvärmningsenergi över 25 år och en minskning av växthusgasutsläppen på 80 kiloton.

Understöd för många slags lösningar förutsatt att energieffektiviteten förbättras avsevärt

Energiunderstöd kan sökas bland annat av höghus- och radhusbolag, sammanslutningar som äger hyresbostäder samt ägare till egnahemshus, parhus och kedjehus. Understöd kan vara upp till flera tusen euro per bostad.

Understödet kan beviljas för många slags reparationer och åtgärder som förbättrar energieffektiviteten i bostadshus. Understöd kan beviljas till exempel för förnyande av uppvärmningssystem, installation av värmeåtervinningssystem eller fastighetsautomation, värmeisolering av fasader och vindsbjälklag, installation av solskydd som förhindrar överhettning, vattenbesparande åtgärder och reglering av system.

Ett villkor för att ett understöd ska beviljas är att renoveringsprojektet förbättrar hela byggnadens energiprestanda åtminstone så mycket som anges i förordningen, vilket beroende på byggnadskategori är 20 procent eller 30 procent mer än vad bestämmelserna om renovering i allmänhet förutsätter. Ofta krävs det flera olika åtgärder för att byggnadens energiprestanda ska förbättras tillräckligt mycket.

Höjd energiprestanda intygas genom energicertifikat

Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). För understödsbeslutet ska man lämna in en kostnadskalkyl över reparationsåtgärderna, som utförts av en sakkunnig, och beräkningar av E-talet, som beskriver byggnadens energiprestanda, för byggnadsåret och efter reparationerna. Vid ansökan om utbetalning verifieras det med ett energicertifikat att byggnadens energiprestanda har förbättrats tillräckligt.

ARA bedömer för varje enskilt projekt vilken del av kostnaderna för reparationsarbetet som kan berättiga till stöd. Till de godtagbara kostnaderna räknas de planeringskostnader som uppkommit efter den 1 oktober 2019 samt de arbetskostnader och byggkostnader inklusive moms som uppkommit efter det att ansökan lämnats in.

Källa: Miljöministeriet