Trygga en lyckad kylningssäsong genom förberedning

Det lönar sig att förbereda sig i tid för kylningssäsongen, precis som inför uppvärmningssäsongen En del av kontrollåtgärderna förutsätter specifik yrkesskicklighet och förtrogenhet med saken. En del hör åter till servicepersonalens grundläggande färdigheter.

I större objekt kan den egna servicepersonalen vara behörig att kontrollera alla punkter, men om man har i bruk så kallad grundläggande service, skulle det vara bra att låta en egentlig yrkesman i branschen utföra den årliga servicen och kontrollen av värmeöverföringsvätskan”, påminner sakkunniga Minna Tolvanen från det statliga bolaget för hållbar utveckling Motiva.

Det är viktigt att säkra att hustekniken fungerar optimalt även under kylningssäsongen. Till detta hör rättidiga service- och underhållsåtgärder för systemen. Dessutom är det med tanke på hanteringen av helheten väsentligt att förstå användarnas behov och fastighetens kylsystem för olika ändamål”, berättar tekniske direktören Mikko Somersalmi på Rakli som företräder fastighetsägare och byggherrar.

 

Checklista på proaktiva åtgärder för den egna servicepersonalen:

  • Allmän kontroll av kylaggregatens funktion, om aggregaten har varit oanvända under uppvärmningssäsongen.
  • Tvätt av kondensatorerna. En smutsig kondensator försvagar utrustningens funktion, hindrar luften att cirkulera ordentligt och höjer driftkostnaderna.
  • Bedömning av kylningsbehovet och eliminering av överlappningar: man uppskattar fastighetens faktiska kylningsbehov och försäkrar sig om att det inte finns överlappande kylning och uppvärmning i lokalerna.
  • Kontroll av isoleringarna: man kontrollerar kylningsnätens isoleringar, servar och förnyar vid behov.
  • Terminalernas renlighet: man håller terminalerna rena, varmed man minskar elförbrukningen och förbättrar den kalla luftens ingång till utrymmet.
  • Man tillsätter vid behov värmeöverföringsvätska för att uppnå en optimal halt.
  • Minimering av kylningsbehovet – solskydd, apparaturbelastning, belysning: man minimerar fastighetens kylningsbehov genom att beakta solskyddet, den interna apparaturbelastningen och belysningen.

 

Korrekta inställningar, fungerande automation

I enlighet med hur krävande objektet är, kontrolleras automationsinställningarna antingen av underhållet, den ansvarige för objektet eller den ansvarige för automationen.
Det lönar sig åtminstone att kontrollera kylningens börvärden, drifttillstånd och begränsning av drifttiden vid behov. Det är skäl att klarlägga det faktiska behovet, om drifttillståndet är under 15 celsiusgrader. Det är synnerligen viktigt att eliminera överlappningar. Det får inte samtidigt finnas kylning och uppvärmning i utrymmena”, poängterar Tolvanen.

 

 

Enligt förpliktelserna i byggnadsdirektivet om energiprestanda sker kommunikationen för att förbättra energieffektiviteten i olika värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem via Kommunikationsforumet för husteknik, som är sammansatt av aktörer inom branschen. VVS Föreningen i Finland deltar i verksamheten. Motiva koordinerar forumets verksamhet på uppdrag av miljöministeriet.

Det finns mer information om vårens övriga underhållsåtgärder i Kommunikationsforumet för hustekniks hustekniktips.