Bekymmerslös fastighetsservice sommartid

Sommaren är den bästa tiden för service av värmesystemen, eftersom de inte behövs för annat än uppvärmning av tappvatten. När det inte behövs någon rumsuppvärmning kan underhållsarbetena utföras i lugn och ro. Många andra underhålls- och inspektionsarbeten lämpar sig också väl för sommaren.

 

Till exempel taket och dess genomföringar bör kontrolleras på våren eller försommaren, eftersom de snömassor som samlats på taket under vintern belastar inte bara takkonstruktionen utan även tekniska delar av taket, t.ex. skorstenar, stegar, serviceplattformar eller snöhinder. Om det visar sig att takgenomföringar är i behov av reparation bör de skyddas och repareras före höstregnen och nya snöfall. Om fukt har trängt in genom vattenisoleringen bör lokalerna torkas ordentligt under sommaren”, påminner expert Veli-Matti Virtanen från Motiva.

Efter vårens damm- och pollensäsong är det också en bra tidpunkt att byta ut eller rengöra filtren i ventilationsaggregatet och luftvärmepumparna, så att luften kan passera genom dem och utrustningen fungerar som den ska. Efter att ha bytt ut filtren tittar en smart fastighetsskötare på täckdikena och dagvattensavloppen.

Man bör kontrollera täckdikenas funktion redan på våren genom att följa smältvattnets beteende och kontrollera vattennivån i servicebrunnen. Bilddiagnostik av täckdikena ger ännu mer exakt information om täckdikenas skick och behov av underhåll, så det lönar sig att låta en fackman kontrollera och underhålla dem med jämna mellanrum. Täckdiken och regnvattenavlopp som inte fungerar kan öka fukten i husgrunden och under konstruktionerna, vilket kan leda till strukturella skador”, fortsätter Virtanen.

 

Sotning bör göras av en yrkesman

Sotning ska utföras en gång om året och överlåtas till en kvalificerad yrkesman. En kvalificerad sotare kan bedöma rökkanalens skick för att bedöma hur pannans förbränningsprocess fungerar och ge de bästa råden om huruvida pannan behöver särskilda underhållsåtgärder.

Sotning kan utföras året runt utanför högsäsong, till exempel på sommaren när pannor eller eldstäder inte används aktivt. På hösten kan uppvärmningen tryggt återupptas när skorstenarna har rengjorts och kontrollerats efter vinterbruk. Fastighetsägaren ansvarar för tillträdesvägarna för underhållet på taket. Tillträdesvägarna måste vara säkra för den som utför arbetet”, berättar verkställande direktör Hannu Murtokare från Sotningsbranschens centralförbund.

 

Checklista över underhållsobjekt:

  • Underhåll av värmesystem och andra förebyggande åtgärder innan uppvärmningssäsongen.
  • Inspektion av taket och dess genomföringar.
  • Byte eller rengöring av filter i ventilationsaggregat och luftvärmepumpar.
  • Kontroll av att täckdiken och regnvattenavlopp fungerar.
  • Sotning av rökkanalerna.

 

 

Enligt förpliktelserna i byggnadsdirektivet om energiprestanda sker kommunikationen för att förbättra energieffektiviteten i olika värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem via Kommunikationsforumet för husteknik, som är sammansatt av aktörer inom branschen. VVS Föreningen i Finland deltar i verksamheten. Motiva koordinerar forumets verksamhet på uppdrag av miljöministeriet.

 

 

Det finns mer information på Kommunikationsforumet för hustekniks webbsida.