Energieffektivitet genom smart användning och underhåll av husteknik

VVS Föreningen deltar i kommunikationsforumet för husteknik, som erbjuder aktuell information till dem som äger och ansvarar för underhållet av byggnader om hur byggnaders energiprestanda kan förbättras, genom att korrekt justera och underhålla värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem. Forumet erbjuder information om såväl småhus, radhus och flervåningshus som servicebyggnader. För närvarande påminns det om underhållet och användningen av fastigheter under sommarsäsongen.

EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD, Energy Performance of Buildings Directive) genomförs nationellt genom intensifierad kommunikation och rådgivning. I Finland har man beslutat att genomföra förpliktelserna i direktivet genom att fortsätta och utvidga det frivilliga rådgivningsförfarandet i stället för att utföra obligatoriska inspektioner.

Det är viktigt att hustekniken justeras och underhålls på rätt sätt. Bättre energiprestanda ökar också ofta boendetrivseln och sparar pengar. Det gläder mig att aktörerna inom branschen har tagit ivrigt del i talkot för kommunikation och rådgivning, tack till alla som deltog”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Kommunikationsforumet för husteknik består av 16 aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen, som representerar såväl byggnadsägare som uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringsbranschen. Forumets verksamhet samordnas av Motiva på uppdrag av miljöministeriet.

Med tanke på husbolagen är det fint att vi i stället för obligatoriska inspektioner kan främja energiprestandan genom att informera om god praxis”, säger Petri Pylsy, ledande sakkunnig i energi- och klimatfrågor vid Fastighetsförbundet.

Med hjälp av kommunikation vill man betona att det lönar sig att systematiskt beakta byggnadens energiprestanda som en del av dess årliga service- och underhållsåtgärder. I fråga om den egentliga kommunikationen betonas också flera objekt än tidigare, eftersom direktivets artiklar gäller flera olika uppvärmningsformer: utöver värmepannor berörs också el, värmepumpar, fjärrvärme och olika hybridsystem.

Värmepumparnas betydelse ökar kraftigt inom hustekniken. Värmepumpstekniken spelar en betydande roll just i de sektorer inom hustekniken där trycket är högt när det gäller elektrifiering av uppvärmning, tillvaratagande av spillvärme, en ökad användning av förnybar energi, förbrukningsflexibilitet och kyllösningar. Finlands värmepumpsförening SULPU rf anser att det är mycket viktigt att ha ett gemensamt kommunikationsforum för husteknik, genom vilket kommunikationen kan ökas och göras smidigare både i kundkontakterna och mellan aktörerna”, säger Jussi Hirvonen, verksamhetsledare för SULPU.

Vi för samman ett stort antal aktörer inom branschen i ett gemensamt nätverk för att kommunicera och utbyta erfarenheter om aktuella frågor inom uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringsbranschen. Genom detta samarbete skapar vi större synlighet för arbetet med att förbättra energiprestandan och andra viktiga delområden”, säger Kirsi-Maaria Forssell från Motiva.

I kommunikationsforumet deltar:

 • RAKLI
 • Finlands kommunförbund
 • Finlands Fastighetsförbund
 • Finlands Egnahemsförbund
 • Disponentförbundet
 • Finsk Energiindustri
 • Finlands värmepumpsförening SULPU
 • Bioenergi rf
 • Lämmitysenergia Yhdistys ry
 • Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL
 • Suomen LVI-liitto SuLVI ry
 • VVS Föreningen i Finland
 • Nuohousalan Keskusliitto
 • Suomen Kylmäliikkeiden liitto SKLL
 • Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka
 • Sisäilmayhdistys ry

 

Motiva.fi: Kommunikationsforum för husteknik 

(Källa: Motivas och miljöministeriets pressmeddelande)