Husbolag och servicefastigheter: de lagstadgade skyldigheterna att utföra läckagekontroll gäller även värmepumpssystem

Värmepumpar innehåller fluorerade växthusgaser (F-gaser), som förstärker växthusfenomenet om de kommer ut i atmosfären. Det finns lagstadgade krav på installation och service av enheter som innehåller köldmedier innehållande F-gaser.

Företag och personer som utför installation och service av värmepumpar ska ha tillräckliga behörigheter inom kyl- och elbranscherna. Det lönar sig att kontrollera i Tukes register över verksamhetsutövare om företaget har tillräckliga verksamhets- och entreprenadsbehörigheter inom kylbranschen. Behörighetskraven för kylbranschen gäller dock inte för sådana arbeten på värmepumpar som inte påverkar utrustningens köldmediumskrets.

Köldmediemängderna i värmepumpar som används för uppvärmning i husbolag och servicefastigheter är oftast så stora att de lagstadgade läckagekontrollkraven för köldmedier gäller. För värmepumpsanläggningar av den här typen rekommenderas det att ett kompetent företag utför fjärrövervakning, berättar Teemu Kettunen, expert på Motiva, statens bolag för hållbar utveckling.

Ibruktagande stegvis på basen av den klimatvärmande effekten

De erforderliga kontrollerna kan utföras i samband med det periodiska underhållet. På det sättet kan man försäkra sig om att enheten fungerar korrekt och effektivt.

Ett bra sätt att upprätthålla skicket på värmepumpsanläggningen är att ingå ett avtal med ett kylanordningsföretag som är godkänt av Tukes, och samtidigt se till att man uppfyller de lagstadgade kontrollerna, påpekar Kettunen.

Det rekommenderas att man i serviceavtalet även inkluderar fjärradministration och -övervakning av värmepumpen. För att möjliggöra omfattande uppföljning av värmepumpsanläggningen måste man utrusta den med tillräckliga mätningar som sparas. Om värmepumpen ansluts till fastighetsautomationen får man mycket omfattande data. Man kan även följa upp värmepumpens förbrukning via fjärrövervakningens rapporter förutsatt att tillräckliga mätningar har anslutits till utrustningen och fjärrövervakningen.

Det lagstadgade kravet om läckagekontroller träder i bruk stegvis beroende på den uppvärmningspotential som köldmediet har. Frekvensen på obligatoriska läckagekontroller påverkas av mängden köldmedium (i ton) i utrustningen samt av köldmediets uppvärmningspotential (GWP). NTM-centralerna och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna övervakar iakttagandet av skyldigheten att utföra läckagekontroller.

Det finns en enkel minnesregel för hur kravet på läckagekontroller fastställs: enligt påfyllningsvolymen i värmepumpens största köldmediekrets. Om fastigheten har flera värmepumpar eller om en värmepump har flera köldmediekretsar, räknas påfyllningsvolymerna inte ihop, påminner Mika Kapanen, som representerade Kylföretagens Förbund i Finland (SKLL) i arbetsgruppen.

Om en värmepump innehåller minst 500 koldioxidekvivalentton fluorerade växthusgaser ska innehavaren av utrustningen också säkerställa att utrustningen har ett system för läckagedetektering, som larmar om ett eventuellt läckage till innehavaren eller till ett serviceföretag. Värmepumpens innehavare måste se till att läckagedetekteringssystemen inspekteras med minst tolv månaders intervall för att säkerställa att de fungerar rätt.

Värmepumpsinnehavaren och -ägaren är skyldig att:

  • försäkra sig om att den person som utför installation, underhåll eller kontroll är kompetent
  • se till att utrustningen kontrolleras med avseende på läckage enligt de intervall som anges i förordningen (kravet gäller inte hermetiskt förslutna utrustningar som innehåller under 10 t CO2-ekv. F-gaser)
  • se till att en service- och kontrolljournal förs för utrustningen och att lagstadgade läckagekontroller antecknas i journalen
  • se till att F-gaserna tas tillvara när enheten tas ur bruk.

Obligatorisk service- och kontrolljournal

Ägaren av en värmepump (eller annan anläggning) som omfattas av läckagekontroller ska bokföra servicen av respektive utrustning och bokföringen ska omfatta:

  • typ och mängd av köldmedium i utrustningen (kg och CO2-ekv)
  • påfyllda eller avtappade köldmedier och mängderna av dessa
  • huruvida använda F-gaser från utrustningen har återvunnits eller regenererats; återvinnings- eller regenereringsorganets namn och adress samt intygsnummer för fallet i fråga
  • åtgärder som utförts på anläggningen och resultaten från dessa (bland annat resultaten från läckagekontroller) samt vem som utfört åtgärderna och numret på utförarens kompetensintyg
  • om utrustningen har tagits ur bruk; vilka åtgärder som vidtagits beträffande tillvaratagning och slutbehandling av F-gaser
  • tidpunkten för följande service.

Underhållsanvisningen för värmepumpar (på finska) har utarbetats av Motiva tillsammans med branschföretag och -föreningar. Dess syfte är att hjälpa instanser som beställer och äger värmepumpar att få kännedom om lagstadgade och andra viktiga service- och underhållsåtgärder som gäller värmepumpar.

 

Via Kommunikationsforumet för husteknik, som består av aktörer i branschen, bedrivs kommunikation för att förbättra olika uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystems energieffektivitet i enlighet med skyldigheterna i direktivet om byggnaders energiprestanda. Forumets verksamhet samordnas av Motiva på uppdrag av miljöministeriet.

 

www.motiva.fi/talotekniikanviestintafoorumi