Klimatdeklaration och materialspecifikation

Miljöministeriet begär utlåtanden om förslagen till förordning om klimatdeklaration av byggnader och materialspecifikation för byggnader. Genom förordningarna främjas utvecklingen av byggandet i en koldioxidsnål riktning. Utlåtanden kan lämnas fram till den 11 november 2022 i utlåtandetjänsten.

Avsikten är att förordningarna utfärdas med stöd av bygglagen efter dess ikraftträdande. Regeringen lämnade propositionen till bygglag till riksdagen den 15 september 2022. Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2024.

Klimatdeklarationen synliggör hur en byggnad under sin livscykel påverkar klimatet

Enligt 38 § i förslaget till bygglag ska en metod för beräkning av byggnaders koldioxidsnålhet användas vid utarbetandet av klimatdeklarationen. I förordningen om klimatdeklaration av byggnader beskrivs denna metod noggrannare, det vill säga hur koldioxidavtrycket och kolhandavtrycket för en byggnad skall beräknas här i Finland. Metoden är material- och teknikneutral och följer de gemensamma europeiska EN- och EN ISO-standarderna. Klimatdeklarationen ska läggas fram när man ansöker om bygglov.

Metoden för beräkning av byggnaders koldioxidsnålhet har utvecklats som en del av miljöministeriets färdplan för koldioxidsnålt byggande sedan 2016, och tiotals olika byggprojekt runt om i landet har deltagit i testningen av den. Förslaget till förordning sändes första gången på remiss sommaren 2021. I förordningen som nu sänts på remiss, har dessa remissvar beaktats.

Materialspecifikationen främjar den cirkulära ekonomin inom byggandet

Enligt 39 § i den föreslagna bygglagen ska det göras en förteckning över de material och produkter som används vid byggande när en byggnad uppförs eller renoveras. Materialspecifikationen, som baserar sig på förteckningen, blir en bilaga till bygglovet. Materialspecifikationen ska innehålla de uppgifter om byggnadens delar, material och materialens ursprung som anges i förslaget till förordning. Dessa uppgifter bildas till största delen i samband med att klimatdeklarationen utarbetas, men en separat materialspecifikation tjänar förutom klimatmålen även styrningen av den cirkulära ekonomin inom byggandet. Specifikationen är också till nytta vid utarbetandet av bruks- och underhållsanvisningar för byggnaden.

Uppgifter om koldioxidavtrycket och kolhandavtrycket finns i utsläppsdatabasen för byggande

Uppgifter om byggnadens delar, som behövs för både klimatdeklarationen och materialspecifikationen, hämtas från byggnadens informationsmodell eller mängdförteckningen som används vid kostnadsberäkningen. Uppgifter om koldioxidavtrycket, kolhandavtrycket och vilka material de olika delarna i byggnaden består av hittar man i fortsättningen antingen från den nationella utsläppsdatabasen för byggande eller från byggproduktens miljödeklaration. Miljöministeriet och Finlands miljöcentral offentliggjorde den avgiftsfria utsläppsdatabasen för byggande i början av 2021. Databasen är öppen för alla.

Förordningarna ska enligt miljöministeriets förslag endast gälla de byggnader för vilka det i dag behövs en energiutredning. Byggnader inom jordbruket, industrin eller byggnader som är viktiga med tanke på försvaret behöver inte heller i fortsättningen en klimatdeklaration eller en materialspecifikation.