Förnuftig kylning i sommarhettan

När vädret blir varmare och solen gassar, kan det bli tryckande hett inomhus. Det är alltså skäl att följa med temperaturen och vid behov kyla ned.

Man ska inte kyla ned så att det blir för svalt. I hetta är det ingen idé att hålla en temperatur på 21 celsiusgrader i ett kontor, utan närmare 25 °C. I bostadsbyggnader är kylningsgränsen på sommaren 27 °C och i kontor och affärslokaler 25 °C. Det här är en beräknad gräns, som det inte lönar sig att överskrida”, påminner expert Minna Tolvanen från Motiva.

För tekniska utrymmen gäller utrustningens temperaturkrav, men även vad gäller dem lönar det sig att undvika onödig kylning. I ett värmedistributionsrum eller en el central är kylgränsen 35 °C eller enligt utrustningen.

Korrekta automationsinställningar och utnyttjande av nattvädring

Enligt Tolvanen lönar det sig att utnyttja nattvädring och effektivera ventilationen när utomhustemperaturen är under 16 °C. I mindre använda utrymmen såsom i trappuppgångar och korridorer kan man få ner maximitemperaturen genom att effektivera ventilationen. Om det i utrymmena har installerats RH-givare som mäter luftfuktigheten, är det möjligt att utföra en effektivering av ventilationen även enligt fuktmätningarna.

Under kylningsperioden måste man komma ihåg att säkra inställningarna för värmeåtervinningens förbikoppling, och det lönar sig att i mån av möjlighet utnyttja värmeåtervinning i kylningen. Man lämnar på bara de nödvändiga uppvärmningarna och kopplar ifrån de övriga. På så sätt minimerar man risken för samtidig uppvärmning och kylning”, fortsätter Tolvanen.

Man måste också kontrollera tilluftens temperaturreglering. Tilluften ska vara svalare än inomhusluften, inneluften blir då växlad på önskat sätt. Om inomhusluften växlas dåligt kan luften kännas tung, och man kan bli tvungen att göra luften svalare med ett särskilt kylningsnät, mera än med en välfungerande ventilation. Kylningens börvärden kontrolleras senast i det här skedet, likaså kylvattnets temperatur enligt den utrustning som är i bruk.

Solskydd minskar behovet av kylning

Lokalernas värmebelastning kan minskas genom att minska onödig apparaturbelastning och belysning. Solskydd och aktiva skuggningslösningar har även stor inverkan på behovet av kylning. Persienner och gardiner för fönster och andra glasytor samt markiser är till hjälp i regleringen av temperaturen.

Man ska också i övrigt komma ihåg att kontrollera hur de automatiserade solskyddslösningarna fungerar och i vilket skick de är. Utrustning som inte fungerar minskar inte den direkta strålningen på fönsterytorna. Det är möjligt att skydda större glasytor, såsom glastak och -väggar mot solen även med filmer/folier som är planerade för ändamålet”, konstaterar Tolvanen.

Man kan få skugga för solen med de medel som naturen erbjuder med hjälp av trädbestånd. Detta medel kräver långsiktig planering och lönar sig att beakta bl.a. i gårdsplaneringen. När man förnyar fönster anger g-värdet solstrålningens totala transmittans. Ibland kan också så enkla medel vara till hjälp som att öppna balkongglasen och vädra balkongen grundligt.

Utnyttjande av värmepumparna i kylningen

Bergvärmens energibrunnar och ytvattenvärmens kollektorkretsar kan under kylningsperioden utnyttjas för avsvalkning. När kollektorkretsarna har installerats är det mycket förmånligt att alstra kyla. Man kan också alstra kyla med luft-vattenvärmepumpar. Separata luftvärmepumpar kan också användas för avfuktning i stället för kylning. Detta hjälpmedel baserar sig på att torr luft inte är lika kvävande som fuktig luft. Detta minskar behovet av kylning samtidigt som den faktiska temperaturen bibehålls oförändrad.

Gör åtminstone de här:

  • Observera inomhustemperaturerna sommartid, kyl inte i onödan.
  • Utnyttja nattvädring och en effektivering av ventilationen.
  • Se till att luftväxlingens inställningar fungerar.
  • Effektivera solskyddet och kom ihåg att minska apparaturbelastningen och belysningen.
  • Utnyttja värmepumparna effektivt även för avsvalkning.

 

 

Enligt förpliktelserna i byggnadsdirektivet om energiprestanda sker kommunikationen för att förbättra energieffektiviteten i olika värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem via Kommunikationsforumet för husteknik, som är sammansatt av aktörer inom branschen. VVS Föreningen i Finland deltar i verksamheten. Motiva koordinerar forumets verksamhet på uppdrag av miljöministeriet.

 

Det finns mer information på Kommunikationsforumet för hustekniks webbsida.